Scroll Top

Zdaňovanie ETF: Zanikne časový test?

zdaňovanie etf

Správcovia a predajcovia ETF fondov masírujú svojich potenciálnych klientov tým, že ich výnosy po uplatnení časového testu jedného roka nebudú podliehať zdaňovaniu. Považujú to za neoceniteľnú výhodu oproti iným investičným nástrojom, ktorých výnosy zdanené byť musia. Ako sa zdá, expirácia pravdivosti tohoto benefitu môže v najbližšej budúcnosti vypršať. Zdaňovanie etf podľa vyjadrení finančnej správy asi naberie úplne iný smer. Čo to znamená?

Ministerstvo financií zverejnilo na stránke finančnej správy stanovisko k zdaňovaniu príjmov z ETF. Mnoho investorov využíva tento finančný nástroj práve kvôli možnosti uplatnenia časového testu. Pri držaní aktív po dobu viac ako jedného roka totiž zaniká povinnosť platenia daní z výnosov. Okrem toho, že ako ETF investor musíte zdaňovať dividendy, na pretras prichádza ďalšie nemilé prekvapenie. Tým je skutočnosť, že časový test jedného roka, ktorý si môžete uplatniť, aby ste predišli plateniu daní z výnosov, sa môže stať na základe výkladu finančnej správy minulosťou.

zdroj: betanews.com

Zdaňovanie výnosov z ETF fondov

V slovenskej legislatíve absentuje definícia, ktorá by jednoznačne popisovala, čo sú to ETF fondy. Tie sú spomenuté iba v Zákone o kolektívnom investovaní, v opatreniach Národnej banky Slovenska o metódach a postupoch určenia hodnoty majetku v dôchodokovom fonde a doplnkovom dôchodkovom fonde. Zaužívaným výkladom je, že ETF sú cenné papiere obchodované na burze.

Z takéhoto znenia vychádzal aj výklad o zdaňovaní podľa § 8 ods. 1 písm. e) zákona č. 595/2003 Z. z. teda ako „príjmy z prevodu cenných papierov.“ Na ten sa odvolávajú aj najväčší správcovia ETF fondov z radov o.c.p. na Slovensku. Zároveň sa odvolávajú na § 9 ods. 1 písm. e) zákona č. 595/2003 Z. z, ktorý hovorí o uplatnení oslobodenia od platenia daní z ETF po prekonaní investičného časového horizontu jedného roka.

V čom spočíva zmena?

Stránka finančnej správy obsahuje stanovisko, že výnosy z investovania do ETF fondov sú príjmom podľa § 7 zákona o dani z príjmov. Zástupcovia sekcie finančného trhu majú k danej téme vypracované podklady, tie ale nie sú súčasťou stanoviska. 

§ 7 zákona o dani z príjmov nepripúšťa prípad predaja podielových listov na burze. Stanovisko znie že, predaj ETF akcií na burzových trhoch je možné považovať za výnos dosiahnutý zo zahraničného nástroja kolektívneho investovania napriek tomu, že sa neredemuje (nepredáva naspäť zriaďovateľovi), ale investor z neho získava výnos práve predajom na burzových trhoch.

Pripravovaná daňová novela by mala byť predstavená v najbližšej budúcnosti. Otázne je, či stanovisko finančnej správy na margo zdaňovania ETF môžeme považovať za konečné a bude aj oficiálne zapracované. V takom prípade by sa stal presný opak ako investori dúfajú. Namiesto uplatnenia časového testu pri podielových fondoch, prestane platiť rovnaké uplatňovanie aj pri ETF-kách.

zdroj: greelane.com

Čo ak začne platiť daňová povinnosť pri ETF

Ak sa finančná správa bude odvolávať na tento výklad, v takom prípade nebude možné uplatniť časový test jedného roka. Ten je možné totiž uplatniť iba na príjmy zdaňované podľa § 8 ods. 1 písm. e) zákona č. 595/2003 Z. z..

V praxi by to znamenalo nasledovné:

Pre fyzickú osobu začne platiť, že z dosiahnutého výnosu bude musieť odvieť daň vo výške 19% pri sume nepresahujúcu 37,981.94 € (súhrn všetkých príjmov). Daňové zaťaženie vo výške 25% bude uplatnené v prípade, ak by dosiahnuté príjmy spomenutú sumu prevýšili. Zároveň platí, že v oboch prípadoch bude daňovník povinný odviesť zdravotné odvody vo výške 14%.

To znamená celkové odvodové zaťaženie vo výške 33% respektíve 39%.

Utrpel by aj komfort investorov. Museli by podávať daňové priznanie pri každom predaji ETF. V tom je zahrnutý aj rebalansing portfólia, ktorý funguje práve na princípe odpredávania a prikupovania potrebných aktív.

Znenie správy

Otázka

Žiadate o zaujatie stanoviska vo veci zaradenia príjmu z predaja ETF fondov obchodovaných na burze, a to, či príjmy z predaja týchto fondov obchodovaných na burze je možné považovať za príjmy z prevodu cenných papierov podľa § 8 ods. 1 písm. e) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn. n. p. (ďalej len „zákon o dani z príjmov“), ktoré  pri splnení podmienok  vymedzených v ustanovení §  9 ods. 1 písm. k) cit. zákona je možné považovať za príjmy oslobodené od dane fyzickej osoby, resp. ide o iný druh príjmov. 

Odpoveď

O stanovisko k predmetnej problematike sme požiadali Ministerstvo financií SR, oddelenie dane z príjmov (ďalej len „ministerstvo“). Zo  stanoviska ministerstva k danej problematike, ktoré nám bolo doručené elektronicky dňa 13.5.2021, uvádzame:

Z diskusie so zástupcami Sekcie finančného trhu (ďalej len „SFT“), ako aj nimi pripraveného podkladu (materiálu) vyplýva, že ETF sú fondy, na ktorých účasť je reprezentovaná akciami. Výhodou týchto fondov je, že akcie ETF sú obchodované na  burzách cenných papierov.

Každý ETF môže mať rôznu formu, t. j. môžu byť s právnou subjektivitou, alebo bez právnej subjektivity (podľa SFT existuje 7 typov ETF štruktúr), a z tohto dôvodu aj rôzny daňový režim uplatňovaný na zdaňovanie príjmov plynúcich fondu, resp. zdaňovanie fondu samotného, v závislosti od daňových predpisov štátu, v ktorom je  ETF založený alebo zriadený.

Spravidla väčšina ETF fondov je zriadená ako otvorený podielový fond (obdoba otvoreného podielového fondu ako v Slovenskej republike spravovaného správcom), na ktorom je účasť reprezentovaná akciami s tým rozdielom, že akcie ETF sa až na osobitné prípady (zrušenie ETF fondu) neredemujú voči fondu (neodpredávajú sa naspäť ETF fondu), ale investor spravidla realizuje výnos z tejto akcie prostredníctvom jej predaja na burzových trhoch.  

Práve vzhľadom na to, že tieto ETF fondy môžu mať rôznu štruktúru a rôzny daňový režim (fond môže, aj nemusí podliehať zdaneniu dane z príjmov) je ministerstvo toho názoru, že z pohľadu zákona  o dani z príjmov nie je možné zaujať jednoznačné stanovisko k danej otázke.

Pri zaradení príjmu plynúceho z predaja ETF akcie ministerstvo odporúča daňovníkovi zistiť si bližšie informácie o ETF fonde, o jeho právnej subjektivite a jeho daňovom režime, či je možné tento fond považovať za daňovníka dane z príjmov právnických osôb v zahraničí a následne v Slovenskej republike takýto príjem z predaja akcií posúdiť ako ostatný príjem podľa § 8 zákona o dani  príjmov, ako je tomu v prípade predaja akcií na bežnej zdaňovanej obchodnej spoločnosti alebo či ide o obdobu podielového fondu v Slovenskej republike, ktorý nemá právnu subjektivitu, nepodlieha dani z príjmov právnických osôb, t. j., či uvedený predaj ETF akcií, hoci na burzových trhoch,  je možné pripodobniť – považovať za výnos dosiahnutý zo zahraničného nástroja kolektívneho investovania napriek tomu, že sa neredemuje (nepredáva naspäť zriaďovateľovi), ale investor z neho získava výnos práve predajom na burzových trhoch, kedy by z pohľadu zákona o dani z príjmov išlo o príjem z kapitálového majetku podľa § 7 zákona o dani z príjmov.

Každú situáciu preto ministerstvo odporúča riešiť individuálne v závislosti od štruktúry ETF fondu, jeho daňového režimu, pri zohľadnení aj zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia a s cieľom zamedziť situáciám, kedy by mohlo dôjsť k nezdaňovaniu príjmov využitím práve tých odlišných prvkov, na strane fondu, ako aj na strane investora.

Zdroj

Zdaňovanie dividend

Z vyjadrenia finančnej správy vyplýva, že dividendu z distribučného ETF je potrebné zdaňovať ako príjem z kapitálového majetku podľa § 7 ods. 1 písm. a). Sem patria úroky a ostatné výnosy z cenných papierov. 

V praxi to znamená nasledovné:

Fyzická osoba odvedie z dividendy daň z výnosu 19% z tej časti príjmov, ktorá nepresiahne sumu 37 981,94 €. Ak výška dividendy prekročí spomenutú sumu, daňovník je povinný zaplatiť daňový odvod vo výške 25%. Od platenia zdravotných odvodov je v oboch prípadoch daňovník oslobodený

Ak budú dividendy v krajine pôvodu už zdanené pred ich vyplatením, je možné využiť ustanovenia zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia medzi príslušnou krajinou a Slovenskom.  Takže pri krajinách, s ktorými má Slovensko uzatvorenú dohodu o zamedzení dvojitého zdanenia a v ktorých je priamo zrážaná daň z dividend napr. USA, je potrebné doplatiť na základe podaného daňového priznania len rozdiel medzi sadzbou 19% / 25% a už zrazenou daňou napr. 15% v USA.

Pokiaľ ide o etf, ktorých domicilom sú krajiny, kde neuplatňujú zrážku dane z dividend akými sú napríklad UK alebo Írsko, je potrebné uhradiť plnú výšku daňového odvodu na Slovensku. 

Tretím príkladom sú ETF fondy, ktorých domicilom sú krajiny, kde neuplatňujú zrážku dane z dividend, ale zároveň obsahujú akcie firiem, ktoré budú zdanené ešte pred vyplatením. Napríklad pri vyplatení dividend spoločnosťou sídliacou v USA budú zdanené pred vyplatením 15% sadzbou dane a zároveň ich budete musieť zdaniť sadzbou 19%/ 25%. V poslednom prípade sa dvojitému zdaneniu nevyhnete.

zdroj: freerangestock.com

Znenie správy

Stanovisko FS č. 1:

Finančné riaditeľstvo SR k Vášmu podaniu vo veci uplatňovania zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) uvádza nasledovné:

ETF sú subjekty kolektívneho investovania, ktoré sú obchodovateľné na burze. Predpokladáme, že v predloženom prípade ide o ETF s priebežne vyplácaným (nie akumulovaným, reinvestovaným) výnosom z držby (dividendou), kedy sa takéto príjmy zdaňujú priebežne pri ich výplate a spadajú do rámca príjmov z kapitálového majetku podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z.n.p. (ďalej len „zákon o dani z príjmov“), ak nespadnú do rámca príjmov podľa § 3 ods. 1 písm. e) zákona o dani z príjmov. Predmetný príjem plynúci zo zdrojov v zahraničí si rezident SR vysporiada prostredníctvom podaného daňového priznania, pričom ho zaradí do osobitného základu dane z kapitálového majetku.

Prípadnému medzinárodnému dvojitému zdaneniu predmetného príjmu sa zamedzí spôsobom uvedeným v ustanovení § 45 zákona o dani z príjmov, ak daňovníkovi bola z tohto príjmu zrazená daň v štáte zdroja v súlade s príslušnou zmluvou o zamedzení dvojitého zdanenia (ďalej len „zmluva“).

Zdanenie príjmov je v súlade s ustanoveniami príslušnej zmluvy aj v prípade, ak v dôsledku rozdielov vo vnútroštátnych právnych predpisoch zmluvných štátov, štát zdroja pri kvalifikácii týchto príjmov na účely zmluvy uplatnil vlastné vnútroštátne právne predpisy a pri ich zdanení uplatnil iné ustanovenia zmluvy (napr. článok 10 zmluvy – Dividendy), aké by pre rovnaké príjmy uplatnil štát rezidencie (napr. článok 11 – Úroky). Ak sú splnené ďalšie podmienky zdanenia tohto príjmu v štáte zdroja podľa zmluvy, štát rezidencie (SR) zamedzí právnemu dvojitému zdaneniu príjmov spôsobom uvedeným v tejto zmluve.

Uvedená odpoveď má informatívny charakter a bola vypracovaná na základe informácií poskytnutých daňovým subjektom v jeho žiadosti.

Stanovisko FS č. 2:

Finančné riaditeľstvo SR poskytuje informácie daňovým subjektom o ich právach a povinnostiach vo veciach daní a poplatkov na území SR a o ich právach a povinnostiach podľa osobitného predpisu, ktoré sú všeobecného charakteru a ktoré sú využiteľné pre široký okruh daňových subjektov. V jeho kompetencii nie je posudzovanie konkrétnych prípadov, nakoľko nepozná všetky okolnosti, aby mohlo jednoznačne zaujať stanovisko.

V zmysle predchádzajúcej odpovede a zadaných predpokladov uvádzame:

  • ide o príjem z kapitálového majetku podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov (príjem uvediete v VII. oddiele DP FO typ B, riadok č. 1 – úroky a ostatné výnosy z cenných papierov)
  • v prípade, ak bol predmetný príjem zdanený v zahraničí v súlade s príslušnou zmluvou o zamedzení dvojitého zdanenia, na zamedzenie dvojitého zdanenia tohto príjmu uplatníte príslušnú metódu (metódu zápočtu dane)

Zdroj

Vyjadrila sa aj Asociácia obchodníkov s cennými papiermi

AOCP reagovala, že vyjadrenie na stránke Finančne správy je nesprávne a v rozpore s platným znením zákona o dani z príjmov. Pri predaji ETF totiž dochádza k prevodu cenného papiera z pôvodného majiteľa na nového majiteľa. Nejedná sa teda o redemáciu (vyplatenie podielov), ale o prevod cenných papierov.

Záver

Môžeme len s napätím čakať ako sa znenie vyjadrenia ministerstva financií pretransformuje do praxe. Ak benefit v podobe oslobodenia od platenia daní pri dodržaní časového testu pMôžeme len čakať, ako sa znenie vyjadrenia ministerstva financií pretransformuje do praxe. Ak benefit v podobe oslobodenia od platenia daní pri dodržaní časového testu pri etf fondoch zanikne, investori dostanú ďalšiu ranu pod pás. Akoby nestačilo, že na väčšinu príjmov z výnosov sa okrem dane vo výške 19 až 25 percent pre fyzické osoby uplatňuje aj zdravotný odvod 14%. Z každého zarobeného eura investor ako fyzická osoba odvádza odvod 33 respektíve 39 centov a to už je naozaj veľa. Od dane z príjmov sú oslobodené príjmy z prevodu (predaja) cenných papierov nadobudnuté po 31.12.2010. Ak súhrn týchto príjmov znížený o výdavok podľa § 8 ods. 5 a 7 nepresiahne v zdaňovacom období 500 eur.

zdroj: investportal.sk

Zanechať komentár