Scroll Top

Prečo investovať do alternatívnych investícií

prečo investovať

V tomto článku sme hovorili o tom, čo sú to alternatívne investície. Teraz sa pozrieme na to, prečo investovať práve do týchto tried aktív. Priblížime si dôvody, prečo by ste mali vsadiť aj na alternatívy a aký to bude mať vplyv na Vaše portfólio. Svoje investície si vyberáte s cieľom dosiahnuť čo najefektívnejší pomer výnosov k riziku a teda zaistiť si čo najvyšší výnos pri čo najnižšom riziku. Súčasťou alternatívnych investícií sú častokrát aktívne riadené stratégie, ktoré poskytujú práve takéto príležitosti. Sú atraktívne práve vďaka potenciálu dosahovania vysokých výnosov a ochrane kapitálu v situáciach ako sú prepady na trhoch, alebo počas ekonomických kríz. Ako súčasť investičného portfólia Vám dokážu v rámci diverzifikácie výrazne znížiť celkové riziko pri investovaní. Pozrime sa bližšie na niektoré dôvody, prečo investovať práve do alternatív:

Diverzifikácia portfólia 

Ako sme už spomenuli, alternatívne investície majú zvyčajne nízku koreláciu s tradičnými trhmi. Preto Vám poskytnú výbornú príležitosť na diverzifikáciu portfólia, čím sa znižuje celková riziková expozícia v rámci investícií. Niektoré alternatívne aktíva tiež zabezpečujú ochranu proti inflácií.

Zvýšenie návratnosti 

Investorov priťahujú vysoké potenciálne výnosy, ktoré alternatívne investície ponúkajú. Hoci výnosy nemožno zaručiť, tie nie sú ničím zaručené ani pri tradičnom pasívnom investovaní. V porovnaní s tradičnými náprotivkami ale ponúkajú alternatívy potenciálne vyššie zhodnotenie. V niektorých prípadoch je to však podmienené vyššou úrovňou rizika.

zdroj: canva.com

Výška výnosov sa meria rôznymi spôsobmi. Môže ísť napríklad o relatívne alebo absolútne výnosy.

  • Keď sa očakáva, že výnosy budú nasledovať pohyby trhu, relatívne výnosy sa porovnávajú s benchmarkom. 
  • Pri absolútnych výnosoch sa zase očakáva, že investície budú pracovať nezávisle od pohybov na trhu.

Alternatívne aktíva možno kategorizovať ako „zvyšovače návratnosti,“ alebo „diverzifikátory návratnosti“

  • Zvyšovačom návratnosti označujeme aktívum, ktoré je pridané do portfólia s očakávaním dosiahnutia vyššieho priemerného výnosu. 
  • Diverzifikátor výnosu sa vzťahuje na aktívum pridané do portfólia z dôvodu jeho nízkej korelácie s inými aktívami, s cieľom znížiť riziko v rámci celého portfólia. 

Čo je korelácia?

V investičnom odvetví je korelácia označovaná ako vzťah medzi pohybmi dvoch rôznych investičných nástrojov. 

Hodnoty korelácie sa môžu pohybovať medzi -1 (inverzne korelované- nekorelujúce) a +1 (lineárna korelácia- perfektne súvzťažné). Investície, ktoré vykazujú koreláciu -1, dosahujú výnosy pri pohyboch v opačnom smere k aktívu, s ktorým sú v korelujúcom vzťahu. Investície s koreláciou +1 budú dosahovať výnosy v rovnakom smere pohybov dvoch aktív, ktoré sú v korelujúcom vzťahu.

Korelácie možno vnímať na úrovni triedy aktív ako sú hedžové fondy vs. akciové trhy, alebo na úrovni jednotlivých investícií, napríklad porovnaním dvoch akcií. 

Pre lepšie pochopenie môžeme uviesť aj jednoduchý príklad medzi zlatom a akciovými trhmi. Tu platí, že ak sa akciovým trhom nedarí a klesajú, investori zvyknú presúvať svoj kapitál do zlata, ako “bezpečného prístavu”. Zlato a akciové trhy v takom prípade nekorelujú. Akciové trhy klesajú a strácajú na hodnote. Na druhej strane hodnota zlata kvôli záujmu investorov rastie.

Ako funguje korelácia? 

Hodnota korelácie do značnej miery závisí od zdrojov návratnosti investície. Napríklad faktory, ktoré poháňajú ceny na akciovom trhu, sa líšia od faktorov, ktoré ovplyvňujú ceny s pevným výnosom, výkonnosť fondov sa líši od výkonnosti rizikového kapitálu atď. 

Každá trieda aktív, alebo investičná stratégia je vystavená jedinečným rizikám, takže korelácie sa môžu líšiť. Alternatívy ponúkajú nižšiu koreláciu s trhom tradičných triedy aktív ako sú akcie a dlhopisy a preto sú pre investorov príťažlivé. 

Napríklad návratnosť investícií do nehnuteľností je väčšinou nezávislá od toho, ako funguje verejný akciový trh. To isté platí pre všetky súkromné ​​trhy a takmer všetky stratégie hedžových fondov. A hoci sú hedžové fondy vystavené rizikám akciového trhu, môžu znížiť svoju koreláciu pomocou pákového efektu, alebo obchodovania na pokles ceny. 

Preto investori, ktorí chcú diverzifikovať svoje portfólia, hľadajú nástroje s nízkou hladinou korelácie k tradičným trhom

Aj mnoho inštitucionálnych investorov sa spolieha na cieľový výnos, ktorý musí byť dosiahnutý každý rok. 

Napríklad dôchodkové fondy musia každoročne vyplácať investičné zisky. Rovnako sa na alternatívne investície spolieha aj Fond Nobelovej nadácie, pretože tradičné investovanie nebolo schopné generovať pravidelné výnosy, ktoré fond vypláca vo forme odmien laureátom Nobelovej ceny.  

Investori si vďaka alternatívnym investíciam chránia svoje portfólio aktív a nechcú vystavovať všetok svoj investičný majetok trhovým rizikám, ako sú prepady alebo dlhoročné krízy.

Ak sa aj v prípade alokácie prostriedkov do alternatívnych investícií stane, že trhy sa zosypú, časť majetku uložená v alternatívach dokáže viac odolávať a dokonca v mnoho prípadoch ťažiť z nepriaznivej situácie na trhoch a zarábať na nej. 

Manažovanie risku

Vyššie riziko a nároky na vyšší investičný kapitál znamenajú, že alternatívne aktíva zvyčajne oslovujú dlhodobých investorov, a nie tých, ktorí uprednostňujú krátkodobé investície, aby profitovali z volatility na akciových trhoch.

V závislosti od dĺžky záväzku môžu investori dosiahnuť výnosy ďaleko prevyšujúce kapitál, ktorý alokovali v rámci odvetvia. Dôvody na investovanie do alternatív sa v jednotlivých triedach aktív líšia. Nižšie uvedený graf ukazuje, prečo investori alokujú svoj majetok do konkrétnych tried aktív.

zdroj: preqin.com

Ako môžeme vidieť, kľúčovou výhodou pri všetkých triedach alternatív je diverzifikácia. Pri kategórií súkromnej správy portfólia (private equity) je druhým najväčším dôvodom vysoká miera návratnosti investície. Pri ostatných triedach aktív je vidieť, že dôvody sú rôzne a uprednostňované podľa charakteru a povahy investorov.

Napríklad investovanie do nehnuteľnosti a infraštruktúry si investori často vyberajú pre ich schopnosť poskytovať dlhodobé spoľahlivé toky príjmov, zatiaľ čo súkromný kapitál si vyberajú pre dosiahnutie potenciálne vysokých výnosov

Zhrnutie

Vyššie sme uviedli niekoľko dôvodov, prečo investori alokujú svoj kapitál do alternatívnych aktív. Od nízkej korelácie s verejnými trhmi až po potenciál dosiahnutia vysokých výnosov. Pre dosiahnutie kvalitnej diverzifikácie by nemali alternatívne investície chýbať v portfóliu žiadneho rozumného investora, ktorý chce dosiahnuť potenciálne vyššie výnosy a zároveň ochrániť svoj investičný kapitál v nepriaznivých trhových situáciach.

Zanechať komentár