Scroll Top

Možnosti investovania: Alternatívne investície

možnosti investovania

Alternatívne investície sú také, ktoré nepatria do tradičných tried aktív. Medzi bežné investičné nástroje, ku ktorým má prístup väčšina investorov patria akcie a dlhopisy v rastových fondoch. Vzhľadom na charakter alternatív môžu byť tieto investície menej likvidné, ako sú ich tradičné náprotivky. Stručnú definíciu jednotlivých tried aktív a možnosti investovania do alternatív nájdete nižšie.

Private Equity

Kapitál investovaný do súkromných spoločností výmenou za podiel alebo vlastníctvo spoločnosti. Investície putujú do existujúcich súkromných spoločností, ktoré nie sú verejne obchodovateľné ani kótované na burze cenných papierov. Môžu zahŕňať akvizíciu verejných spoločností súkromným investičným fondom alebo investorom.  

Venture Capital

Investor vkladá svoj kapitál do rozvoja start-upov s vysokým potenciálom rastu. Tento druh investovania zároveň obnáša aj vyššie riziko. Výška návratnosti z investícií väčšinou vychádza z vlastníckých podielov, preto je rozhodujúca budúca ziskovosť spoločnosti

Hedge Funds

Z veľkej časti neregulovaná investičná štruktúra, ktorá môže investovať do širokej škály tried aktív a nástrojov vrátane pôdy, nehnuteľností, akcií, derivátov a mien. Pojem „hedžový fond“ pochádza zo stratégie „zaisťovania“ proti pohybom trhu s cieľom znížiť riziko a maximalizovať výnosy výberom dlhých (nákup) alebo krátkych (predaj) pozícií na akcie.

zdroj: canva.com

Private Debt

Je to investícia do spoločností vo forme dlhu. Pojem „súkromný dlh“ sa zvyčajne používa na dlhové investície, ktoré nie sú financované bankami, ani sa s nimi neobchoduje, ani sa s nimi nepočíta na otvorenom trhu. Namiesto bankových pôžičiek putujú do rúk spoločností peniaze od investorov. Úrok z pôžičky je výnos pre poskytovateľa.

Real Estate

Akvizícia, financovanie a vlastníctvo nehnuteľností súkromnými investičnými nástrojmi, fondmi alebo firmami. Zahŕňa tri hlavné typy nehnuteľností – obytné, komerčné a priemyselné – na primárnom aj sekundárnom trhu. 

Infrastructure

Investície do služieb a zariadení sa považujú za nevyhnutné pre ekonomický rozvoj spoločnosti. Zahŕňajú energetiku, logistiku, telekomunikácie, dopravu, verejné služby alebo odpadové hospodárstvo

Natural Resources

Investície do vývoja, vylepšenia alebo výroby rôznych druhov prírodných zdrojov (t. j. materiálov alebo látok, ktoré sa prirodzene vyskytujú na Zemi). Zahŕňa poľnohospodárstvo, obnoviteľnú energiu, lesnú pôdu, vodu a kovy.

zdroj: canva.com

Tradičné versus alternatívne investície

Tradičné investície sú verejne obchodovateľné investície do akcií, dlhopisov alebo hotovosti. Investovanie prebieha prostredníctvom verejných trhov, kde spoločnosti predávajú akcie investorom prostredníctvom búrz, ako sú FTSE, NYSE alebo SSE. Tieto typy investícií sú prísne regulované finančnými orgánmi, ako je SEC (Komisia pre burzu cenných papierov) alebo FCA (Úrad pre finančné správanie). 

Alternatívne investície predstavujú finančný majetok, ktorý nespadá do kategórie tradičných investičných kategórií. Alternatívne investície sú oveľa komplexnejšie a nie sú tak prísne regulované. Z tohto dôvodu väčšinu alternatívnych investícií do aktív držia inštitucionálni investori alebo akreditovaní jednotlivci s vysokou hodnotou majetku

Súkromné trhy sú v dôsledku menšej regulácie v porovnaní s verejnými trhmi menej prehľadné. Spoločnosti napríklad nemajú žiadnu povinnosť odhaľovať príjmy, alebo finančné informácie, ani podávať správy akcionárom, čo znamená, že informácie o týchto druhoch aktív je ťažšie dohľadať. 

Charakteristika alternatívnych investícií

Nižšie uvedená tabuľka poukazuje na niektoré kľúčové rozdiely medzi tradičnými a alternatívnymi investíciami:

Likvidita

Nelikvidné aktíva sú také, ktoré je ťažké predať, alebo vymeniť za hotovosť v porovnaní s akciami, ktoré možno relatívne ľahko predať na otvorenom trhu. Alternatívne investície vo všeobecnosti ukladajú obmedzenia na výbery a majú vyššie stanovené minimálne investičné prahy. Len málo investorov je ochotných alebo schopných kúpiť časť, alebo celé aktívum v čase. 

Príklady nelikvidných aktív: 

  • Nehnuteľnosť 
  • Umenie 
  • Infraštruktúra 
  • Dlh (dlhodobé, podnikové dlhopisy, komunálne dlhopisy) 

Alternatívne investičné fondy zvyčajne stanovia lehotu zablokovania, počas ktorej nie je možné investovaný kapitál uvoľniť v prospech investora. Obdobia blokovania sa líšia: pre hedžové fondy to môže byť od 30 dní do jedného roka, ale v prípade investícií do súkromného kapitálu alebo nehnuteľností môže byť doba zablokovania aj niekoľko rokov. Existujú dva spôsoby blokovania investičného kapitálu: 

  1. Investor nemôže vybrať svoj kapitál v stanovenom časovom období. 
  1. Výbery kapitálu sú povolené, ale podmienené poplatkom za porušenie časového horizontu. 

Aktívni a pasívni investori

Na tradičných alebo verejných trhoch majú investori tendenciu pristupovať pasívne k aktívam, do ktorých investujú. Napríklad, investor nakúpi akcie firmy na burze a spolieha sa na jej dlhodobý pozitívny vývoj. Zároveň ako akcionár nebude mať pravdepodobne žiadny vplyv, ani účasť na každodenných aktivitách spoločnosti. 

Na alternatívnych alebo súkromných trhoch je to iné. Investori zvyčajne prevezmú oveľa aktívnejšiu úlohu v správe spoločnosti alebo aktív, do ktorých investujú a aktívne pracujú na zvyšovaní ich hodnoty. 

Inštitucionálni a akreditovaní investori

Alternatívne investície sú zvyčajne dostupné len pre akreditovaných jednotlivcov alebo inštitucionálnych investorov – čo sa pod týmito názvami skrýva? 

Inštitucionálny investor je organizácia, ktorá investuje v mene svojich členov. Typy inštitucionálnych investorov zahŕňajú penzijné fondy, nadačné fondy, nadácie, poisťovne a iné fondy.

Akreditovaný investor je fyzická osoba alebo obchodný subjekt, ktorý má povolené obchodovať s finančnými aktívami, ktoré nemusia byť registrované na finančných úradoch.

zdroj: canva.com

Na tento privilegovaný prístup majú nárok splnením určitých finančných požiadaviek. Fyzická osoba, ktorá nespĺňa finančné požiadavky, sa môže kvalifikovať aj vtedy, ak preukáže vzdelanie alebo pracovné skúsenosti naznačujúce dostatočné odborné znalosti o neregistrovaných cenných papieroch.

Relatívna veľkosť alternatívnych vs. tradičných investícií 

Podľa Asociácie cenných papierov a finančných trhov, SIFMA, dosiahla kapitalizácia globálneho akciového trhu 95 biliónov USD, zatiaľ čo zostávajúca hodnota globálneho trhu s dlhopismi dosiahla ku koncu roka 2019 105,9 bilióna USD. 

Podľa údajov spoločnosti Preqin dosiahli alternatívne investičné trhy 10,89 bilióna USD počas toho istého časového obdobia. Iné odhady uvádzajú kapitalizáciu od 13 biliónov USD. 

Štruktúry alternatívnych investícií 

Odvetvie alternatívnych aktív sa postupom času vyvinulo tak, že zahŕňa množstvo rôznych účastníkov odvetvia: investorov, správcov fondov, investičných poradcov a celý rad ďalších poskytovateľov služieb. 

Správcovia aktív/správcovia fondov 

Správcovia aktív/fondov sú zodpovední za investovanie a správu kapitálu vlastníkov aktív. Investori platia správcovské poplatky za aktívne riadenie portfólia a výkonnostný poplatok, ktorého výška je odvodená od schopnosti manažéra zhodnotiť kapitál. 

Investiční poradcovia

Pomáhajú vlastníkom aktív so správou a plánovaním ich investičného portfólia a poskytujú investičné odporúčania. Účtujú si poplatok, ktorý často nesúvisí so ziskom vytvoreným ich odporúčaniami. Technicky sú investiční poradcovia poskytovateľmi služieb; za určitých okolností sa však môžu rozhodnúť, kam investovať peniaze vlastníka aktív. Sú kľúčom k zabezpečeniu kapitálu pre mnohých správcov aktív. 

Záver

V tomto článku sme sa pozreli na to, čo sú alternatívne investície, ktoré triedy aktív sú pokryté a ako sa líšia od známejších tradičných investícií na verejných trhoch. Teraz poznáte charakteristiky alternatívnych aktív a toho, kto do nich investuje, ako aj to, ako je zastrešujúce odvetvie štruktúrované.

Zanechať komentár