Scroll Top

Typy alternatívnych investícií

investícia ktorá sa plánuje

Pre pochopenie pojmu alternatívne investície je vhodné začať základnou definíciou. Hovoríme teda o Investícii, ktorá nie je jednoducho tradičná. Tradičnou investíciou potom nazývame verejne obchodovateľné investovanie do akcií, dlhopisov a hotovosť. Čo vlastne ale predstavuje investovanie ako také? 

Dobrou definíciou investície je, že ide o odloženú spotrebu. Takže kapitál, ktorý umiestnite s očakávaním budúcich výhod/výnosov, môže byť považovaný za investíciu. Za investíciu teda môžeme považovať všetko od zasadenie ovocného stromu, cez nakúpenie akcií na akciovom trhu až po získanie vysokoškolského titulu, ktoré je tiež spojené s určitými výdavkami. 

Z popisu širokého spektra tradičných investícií je jasné, že definovanie alternatívnych investícií jednoducho ako niečo iné ako tradičná investícia, je nedostatočné. 

Radi by sme sa zamerali na investície, od ktorých je očakávaná rozumná miera zhodnotenia spojená s akceptovateľným rizikom.  Nazývame ich investície inštitucionálnej kvality. Nebudeme sa teda zaoberať zbieraním baseballových kartičiek alebo známok. 

Typy investícií

Budeme rozlišovať základné typy alternatívnych investícií odlišujúcich sa vlastnosťami, ktoré detailne rozoberieme v neskorších kapitolách.

Reálne aktíva (prírodné zdroje, komodity, nehnuteľnosti, infraštruktúra, intelektuálne vlastníctvo)

Tieto investície predstavujú priame vlastníctvo podkladového aktíva, namiesto jeho vlastnenia prostredníctvom finančného inštrumentu. Jednoduchšie povedané, napríklad zlato môžete vlastniť fyzicky alebo prostredníctvom nákupu určitého cenného papiera, ktorý je krytý zlatom. Ide o podstatný faktor, nakoľko by sme mali mať rozličné motivácie vlastniť reálne aktívum priamo ako prostredníctvom finančného inštrumentu. Základným rozdielom je potreba denných manažérskych rozhodnutí. Ak je teda cieľom zarábanie na cenovom rozdiele, potom uprednostnenie finančného nástroja pred fyzickým vlastnením danej komodity bude vhodnou voľbou. Naopak, ak plánujete časť svojho majetku odložiť pre Vašich potomkov alebo dlhodobo chrániť pred infláciou, potom fyzický nákup zlata je to, nad čím by ste mali uvažovať. 

Opozitom k reálnym aktívam sú finančné aktíva, ktoré nie sú reálne aktíva.
Hedžové fondy (spolu s programom zvaným “managed futures” ktorý sa zameriava na komoditné trhy a deriváty)

V tomto bode by sme mali vysvetliť rozdiel medzi prírodnými zdrojmi a komoditami. Komodity sú homogénne zdroje ktoré boli extrahované alebo vyrobené, ide o zdroje ktoré existujú vo veľkom množstve, napríklad zdroje energie, produkty poľnohospodárstva, kovy a stavebný materiál. 

Neskôr sa zameriame na futures kontrakty a programy alternatívneho investovania zvané managed futures, ktoré zohrávajú významnú úlohu pre pochopenie komodít.

Hedžové fondy sú pravdepodobne najznámejšou kategóriou alternatívnych investícií. Často sú spojené s vysokými poplatkami a spojeným rizikom investovania. My sa na ne budeme pozerať skôr ako privátne organizácie, ktoré využívajú voľnosť vo svojom rozhodovaní a sú tak schopné využívať investičné príležitosti, ktoré tradičné investičné spoločnosti nemôžu. Hedžové fondy predstavujú širokú paletu spoločností, ktoré rozlišujeme primárne stratégiami ktorá používajú pri svojich investičných rozhodnutiach. Už spomínané Managed futures budeme ďalej rozoberať v kapitole spolu práve s hedžovými fondmi. 

Private equity je všeobecne zaužívané označenie vlastníctva podielu v spoločnosti, ktorá nie je verejne obchodovateľná.

Prostredníctvom vlastnenia akcií spoločnosti alebo poskytnutia úveru. Táto skupina sa vyčlenila z financovania nových spoločností, známe ako venture capital, kde ide o podporenie a financovanie nových spoločností, tzv. start-upov ktoré nemajú dostatočnú veľkosť a históriu, aby mohli požiadať o financovania z tradičných zdrojov, ako sú napríklad banky. Primárnym cieľom investorov je zabezpečiť si podiel v relatívne malej spoločnosti, ktorá má potenciál niekoľko násobného rýchleho rastu, na ktorom sa chce podieľať. 

Netvrdíme, že toto je jediný a úplný zoznam alternatívnych investícií, ale jednoznačne postačujúce pre naše potreby, nakoľko sa zameriavame už na spomínané “inštitucionálne investície). 

Zanechať komentár