FAQ

FAQ - najčastejšie kladené otázky

Salus Populi je moderné družstvo, ktoré prináša možnosti uchopiť nástroje veľkých investičných hráčov a budovať si tak skutočne diverzifikované podnikanie.

Majetok družstva je tvorený vkladmi jeho členov, pričom sa každý z nich podieľa na hospodárskom výsledku alikvotne na základe výšky svojho členského vkladu. Odmenou manažmentu spoločnosti je prípadný podiel na dosiahnutom výnose.

Našou víziou je priniesť aktívne riadené portfólio ľuďom, ktorí sú si vedomí, že správna diverzifikácia a spolupráca všetkých môže priniesť vyššie a stabilnejšie výnosy v dlhodobom horizonte.

Prístup je založený na pridanej hodnote, ktorú prinášame v podobe aktívnej správy podnikateľského portfólia, zdieľaní skúseností a know-how medzi členmi družstva. Vďaka tomu dokážete operatívne riadiť obchody a využívať výnimočné príležitosti na trhu.

Salus Populi sa snaží o efektívnu alokáciu kapitálu v rôznych segmentoch finančného a  kapitálového trhu a podnikania. So zvyšujúcou sa hodnotou druržstva sa zvyšuje aj majetok clena družstva.

Členom sa môže stať plnoletá fyzická osoba, alebo právnická osoba zo Slovenskej republiky alebo zahraničia.

Aktívna správa spočíva na aktívnom vyhľadávaní podnikateľských a investičných príležitostí a prijímaní rozhodnutí manažmentu na dennej báze. Cieľom aktívnej správy v Salus Populi, je doručiť absolútne pozitívny výnos bez ohľadu na aktuálne trhové alebo ekonomické podmienky jednotlivých trhov, či globálneho hospodárstva.

Aktívny manažment predstavuje vyhľadávanie krátkodobých príležitostí vyplývajúcich z fluktuácie cien, volatility na finančných a podnikateľských trhoch.

Družstvo Salus Populi sa zameriava na takzvané alternatívne trhy, medzi ktoré môžu patriť napríklad komodity, zahraničné meny, kryptomeny ale aj akcie, reality a iné. Okrem toho podniká v realitách aj podnikateľskom poradenstve.

Primárnou výhodou je schopnosť vytvárať diverzifikované portfólio. Podmienkou je účasť na trhu, ktorého vývoj je nezávislý od vývoja klasických investícií a tried aktív.

Princípom aktívnej správy na trhoch alternatívnych aktív sa Salus Populi usiluje o doručenie vyššieho potenciálu výnosu pre družstvo spojeného s riadeným a limitovaným rizikom.

Hlavnými charakteristikami pri porovnávaní s konkurenciou jejzdielanie know-how a skúseností, aktívna správa portfólia, využívanie alternatívnych aktív a reálna diverzifikácia. Práve aktívna správa portfólia nie je na našom trhu bežná a poskytuje nám silnú konkurenčnú výhodu.

Právna forma družstva predstavuje ideálny spôsob vymedzenia práv a povinností každého podielnika a zároveň poskytuje členom rovnocenné hlasovacie právo bez závislosti na vyške vkladu.

Tento koncept predstavuje fundamentálny princíp, na ktorom stojí Salus Populi. Taktiež predstavuje vhodný základ pre ďalší rast.

Za Salus Populi stojí tím ľudí s bohatými skúsenosťami v oblasti finančných trhov, aktívnej správy a práva. O konkrétnych osobách sa dočítate na našom webe www.saluspopuli.sk

Naša adresa sídla vrátane kontaktných údajov a adresy kancelárie v Bratislave je uvedená na našom webe www.saluspopuli.sk/kontakt/.

V prípade záujmu nám stačí napísať e-mail kontakt@saluspopuli.sk, prípadne nám zanechať odkaz na našej stránke www.saluspopuli.sk. Následne vás budeme kontaktovať. Taktiež je možné dostať pozvánku od niektorého z našich zástupcov.

Po registrácii a schválení prihlášky Vám zašleme potrebné platobné inštrukcie pre vykonanie vkladu.

Minimálny členský vklad je 3 000 EUR, ktorý je možné splatiť do 3 rokov od podpísania prihlášky. Salus Populi si však vyhradzuje právo prijať prvú splátku v minimálnej výške 1 000 EUR. Horná hranica vkladu nie je stanovená.

Áno, po vykonaní minimálneho členského vkladu 1 000 EUR je možné vykonávať aj nasledovné členské vklady. Minimálna suma pre jeden takýto vklad je 100 EUR.

Vôbec nič. V prípade, že ste uskutočnili členský vklad, môžete vkladať pravidelne, alebo nepravidelne ľubovoľné sumy väčšie než 100 EUR.

Podiel na družstve sa vyčísľuje na základe aktuálnej reálnej hodnoty družstva. Každý náš člen má prístup do informačného systému spoločnosti, prostredníctvom ktorého sleduje aktuálnu hodnotu svojho podielu. Táto hodnota je na konci fiškálneho roka zohľadnená pri účtovnej uzávierke.

Každý náš člen má právo na svoj informačný systém a právo nahliadnuť do účtovníctva Salus Populi. Družstvo taktiež zverejňuje účtovnú uzávierku po ukončení hospodárskeho roka.

Salus Populi podlieha pravidlám, normám a nariadeniam Slovenskej republiky a Európskej únie.

Na požiadanie Vám dokážeme zaslať historické výsledky jednotlivých projektov, ktoré sú súčasťou Salus Populi.

V prípade, že sa rozhodnete ukončiť členstvo a vybrať svoj podiel môžete takurobiť kedykoľvek prostredníctvom informačného systému. V takom prípade postupujeme podľa stanov. Zúčtovanie zväčša vykonáme najneskôr do 30 dní od tohoto momentu.

Členský vklad môže byť vykonaný len ako bezhotovostná platba z účtu osoby, ktorá má schválenú prihlášku. Pre vklad nie je možné využiť účet tretej osoby, pričom rovnaká politika platí aj ukočenie členstva a vyplatenie podielu.

Ako podielnik sa podieľate na výnosoch a stratách obchodnej spoločnosti Salus Populi. Podstupujete teda štandardné podnikateľské riziko.

Členovia s vkladom vyšším než 3 000 EUR budú dostávať privátne ponuky na samostatné projekty a členovia s vkladom vyšším než 15 000 EUR majú nárok na úplne špeciálne podnikateľské príležitosti.

O aktuálnom portfóliu stratégií sa dočítate na našom webe, v našich materiáloch, alebo nás môžete kedykoľvek kontaktovať.

Cieľom Salus Populi je stabilne dosahovať absolútne pozitívny výnos bez ohľadu na vývoj finančných trhov, svetovej ekonomiky, alebo ďalších externých faktoroch. Členstvo v Salus Populi teda predstavuje ideálny doplnok do klasického akciového a dlhopisového portfólia a štandardného podnikania.

Odporúčaný podnikateľský horizont sú minimálne 3 roky.

Odpoveď na túto otázku sa odvíja od od typu výnosu z družstva, či je členom fyzická, alebo právnická osoba a od daňového domicilu podielnika. Odporúčame sa v tejto veci obrátiť  na Vášho daňového poradcu, alebo účtovníka.

V takomto prípade je možné vygenerovať nové heslo, alebo kontaktovať naše oddelenie podpory na telefónnom čísle +421 908 188 884.

Všetky potrebné dokumenty sú Vám zaslané elektronicky v procese registrácie do Salus Populi. Taktiež ich nájdete po prihlásení do informačného systému v záložke “Dokumenty”.