FAQ - Salus Populi

FAQ - najčastejšie kladené otázky

Salus Populi je moderné družstvo, ktoré prináša aj možnosť flexibilne podnikať a podieľať sa na podnikateľských príležitostiach veľkých hráčov. Zaoberáme sa aktívnym zhodnotením kapitálu družstva.

Majetok Salus Populi je tvorený členskými vkladmi jeho podielnikov, pričom sa každý z nich podieľa na hospodárskom výsledku alikvotne na základe výšky svojho členského vkladu. Odmenou manažmentu spoločnosti je podiel na dosiahnutom výnose

Našou víziou je priniesť aktívne riadené podnikateľské portfolio ľuďom, ktorí si chcú rozšíriť oblasť podnikania alebo chcú podnikať bez toho, aby sa stali podnikateľom. 

Prístup je založený na pridanej hodnote, ktorú prinášame v podobe aktívnej správy  podnikateľského portfólia a zdieľaní skúseností a know how medzi členmi družstva. Vďaka tomu dokážete operatívne riadiť obchody a využívať výnimočné príležitosti na trhu.

Salus Populi sa snaží o efektívnu alokáciu kapitálu v rôznych segmentoch finančného a  kapitálového trhu a podnikania. Profit plynúci z týchto činnosti následne prerozdeľuje medzi svojich podielnikov na základe výšky ich členského vkladu.

Členom sa môže stať plnoletá fyzická osoba alebo právnická osoba zo Slovenskej republiky alebo zahraničia.

Aktívna správa spočíva na aktívnom vyhľadávaní investičných príležitostí a prijímaní rozhodnutí manažmentu na dennej báze. Cieľom aktívnej správy v Salus Populi, je doručiť absolútne pozitívny výnos bez ohľadu na aktuálne trhové alebo ekonomické podmienky jednotlivých trhov, či globálneho hospodárstva.

Aktívny manažment predstavuje vyhľadávanie krátkodobých príležitostí vyplývajúcich z fluktuácie cien, volatility na finančných trhoch. Tento princíp je možné uplatniť na rôznych trhoch v rámci širokej škály aktív (komodity, meny, akcie, dlhopisy, alternatívne aktíva napr crypto). Využívame k tomu radu nástrojov od spotového trhu, ETF fondov, ale aj derivátov futures a opčných kontraktov na futures.

Družstvo Salus Populi sa zameriava na takzvané alternatívne trhy, medzi ktoré môžu patriť napríklad komodity, zahraničné meny, kryptomeny ale aj akcie, reality a iné.

Primárnou výhodou je schopnosť vytvárať diverzifikované portfólio. Podmienkou je účasť na trhu ktorého vývoj je nezávislý od vývoja klasických investícií a tried aktív ako akcie a dlhopisy.

Princípom aktívnej správy na trhoch alternatívnych aktív sa Salus Populi usiluje o doručenie vyššieho potenciálu výnosu spojeného s riadeným, limitovaným rizikom.

Hlavnými charakteristikami pri porovnávaní s konkurenciou je aktívna správa portfólia, využívanie alternatívnych aktív a reálna diverzifikácia. Práve aktívna správa portfólia nie je na našom trhu bežná a poskytuje nám silnú konkurenčnú výhodu.

Právna forma družstva predstavuje ideálny spôsob vymedzenia práv a povinností každého podielnika v oblasti, ktorej podnikáme. 

Tento koncept predstavuje fundamentálny princíp na ktorom stojí Salus Populi. Taktiež predstavuje vhodný základ pre ďalší rast.

Za Salus Populi stojí tím ľudí s bohatými skúsenosťami v oblasti finančných trhov, aktívnej správy a práva. O konkrétnych osobách sa dočítate na našom webe www.saluspopuli.sk

Naša adresa sídla vrátane kontaktných údajov a adresy kancelárie v Bratislave je uvedená na našom webe www.saluspopuli.sk/kontakt/.

V prípade záujmu nám stačí napísať e-mail kontakt@saluspopuli.sk, prípadne nám zanechajte odkaz na našej stránke www.saluspopuli.sk. Následne vás budeme kontaktovať. Taktiež je možné dostať pozvánku od niektorého z našich zástupcov.

Po registrácii a schválení prihlášky vám zašleme potrebné platobné inštrukcie pre vykonanie vášho vkladu.

Minimálny členský vklad je 3 000 EUR, ktorý je možné splatiť do 3 rokov od podpísania prihlášky. Salus Populi si však vyhradzuje právo prijať prvú splátku v minimálnej výške 1 000 EUR. Horná hranica vkladu nie je stanovená.

Áno, po vykonaní minimálneho členského vkladu 1 000 EUR je možné vykonávať aj nasledovné členské vklady. Minimálna suma pre jeden takýto vklad je 100 EUR.

Áno, každý člen môže využiť našu spoločnosť aj na pravidelné alebo nepravidelné sporenie.

Vôbec nič. V prípade, že ste uskutočnili členský vklad, môžete vkladať pravidelne alebo nepravidelne ľubovoľné sumy väčšie než 100 EUR.

Podiel na družstve sa vyčísľuje ako vyrovnávací podiel. Každý náš člen má prístup do informačného systému spoločnosti, prostredníctvom ktorého sleduje aktuálnu hodnotu svojho podielu. Táto hodnota je na konci fiškálneho roka zohľadnená pri účtovnej uzávierke.

Každý náš člen má právo nahliadnuť do účtovníctva Salus Populi a samozrejme zverejňuje účtovnú uzávierku po ukončení hospodárskeho roka.

Salus Populi podlieha pravidlám, normám a nariadeniam Slovenskej republiky a Európskej únie.

Na požiadanie vám dokážeme zaslať historické výsledky jednotlivých projektov, ktoré sú súčasťou Salus Populi.

V prípade, že sa rozhodnete vykonať výber prostriedkov, môžete tak urobiť kedykoľvek prostredníctvom informačného systému. V takom prípade vykonáme na konci mesiaca zúčtovanie a najneskôr do 30 dní od tohoto momentu (zväčša skôr) vám prostriedky zašleme na váš účet.

Členský vklad môže byť vykonaný len ako bezhotovostná platba z účtu osoby, ktorá má schválenú prihlášku. Pre vklad nie je možné využiť účet tretej osoby, pričom rovnaká politika platí aj pre výbery.

Ako podielnik sa podieľate na výnosoch a stratách obchodnej spoločnosti Salus Populi, podstupujete teda štandardné podnikateľské riziko.

Členovia s vkladom vyšším než 3 000 EUR budú dostávať privátne ponuky na samostatné projekty a členovia s vkladom vyšším než 15 000 EUR majú nárok na mesačné vyplácanie výnosov vo forme renty.

O aktuálnom portfóliu stratégií sa dočítate na našom webe, v našich marketingových materiáloch alebo nás môžete kedykoľvek kontaktovať.

Cieľom Salus Populi je stabilne dosahovať absolútne pozitívny výnos bez ohľadu na vývoj finančných trhov, svetovej ekonomiky alebo ďalších externých faktoroch. Členstvo v Salus Populi teda predstavuje ideálny doplnok do klasického akciového a dlhopisového portfólia.

Táto možnosť bude k dispozícií na začiatku roka 2021.

Odporúčaný investičný horizont sú minimálne 3 roky.

Účtujeme si vstupný poplatok vo výške 5 % z hodnoty prvého vkladu, minimálne 150 EUR. Ide o spracovateľský poplatok spojený s priamymi nákladmi družstva na administratívne spracovanie vstupu nového podielnika. Success fee na dosiahnutom výnose je vo výške 25 %, ktorý zohľadňuje princíp High Watermark a je sťahovaný na mesačnej báze.

Odpoveď na túto otázku sa odvíja od toho, či je členom fyzická alebo právnická osoba a od daňového domicilu podielnika. Odporúčame obrátiť sa v tejto veci na vášho daňového poradcu alebo účtovníka.

V takomto prípade je možné vygenerovať nové heslo, alebo kontaktovať naše oddelenie podpory na telefónnom čísle +421 908 188 884.

Všetky potrebné dokumenty sú vám zaslané elektronicky v procese registrácie do Salus Populi. Taktiež ich nájdete po prihlásení do informačného systému v záložke “Dokumenty”.