FAQ - Často kladené otázky - Salus Populi

FAQ – Často kladené otázky

Čo je Salus Populi?

Salus Populi je spoločnosť, ktorá prináša aj menším investorom príležitosti veľkých hráčov. Zaoberá sa aktívnou správou finančných prostriedkov na finančných trhoch. Majetok Salus Populi je tvorený členskými vkladmi jeho podielnikov, pričom sa každý z nich podieľa na hospodárskom výsledku alikvotne na základe výšky svojho členského vkladu. Odmenou manažmentu spoločnosti je podiel na dosiahnutom výnose. 

Aká je vízia spoločnosti?

Salus Populi svojimi výsledkami dokazuje, že aktívna správa financií poskytuje oproti pasívnemu investovaniu množstvo výhod. Dokáže tak svojim podielnikom prinášať na rozdiel od bežných podielových alebo ETF fondov benefity vo forme diverzifikácie. Vlastnenie podielu v Salus Populi je teda vhodným doplnkom do klasického akciovo-dlhopisového portfólia.

Aké výhody plynú z členstva v Salus Populi?

Salus Populi sa snaží o efektívnu alokáciu kapitálu v rôznych segmentoch finančného a kapitálového trhu. Profit plynúci z tejto činnosti následne prerozdeľuje medzi svojich podielnikov na základe výšky ich členského vkladu.

Kto sa môže stať členom Salus Populi?

Členom sa môže stať plnoletá fyzická osoba alebo právnická osoba zo Slovenskej republiky alebo zahraničia.

Čo je aktívna správa portfólia?

Aktívna správa spočíva na aktívnom vyhľadávaní investičných príležitostí a prijímaní rozhodnutí manažmentu na dennej báze. Cieľom aktívnej správy v Salus Populi, je doručiť absolútne pozitívny výnos bez ohľadu na aktuálne trhové alebo ekonomické podmienky jednotlivých trhov, či globálneho hospodárstva. Aktívny manažment predstavuje vyhľadávanie krátkodobých príležitostí vyplývajúcich z fluktuácie cien, volatility na finančných trhoch.  Tento princíp je možné uplatniť na rôznych trhoch v rámci širokej škály aktív (komodity, meny, akcie, dlhopisy, alternatívne aktíva napr crypto). Využívame k tomu radu nástrojov od spotového trhu, ETF fondov, ale aj derivátov futures a opčných kontraktov na futures.

Aké aktíva dokáže Salus Populi obchodovať?

Družstvo Salus Populi sa zameriava na takzvané alternatívne trhy, medzi ktoré môžu patriť napríklad komodity, zahraničné meny, kryptomeny ale aj akcie, reality a iné.

Aké výhody prinášajú takéto aktíva?

Primárnou výhodou je schopnosť vytvárať diverzifikované portfólio. Podmienkou je účasť na trhu ktorého vývoj je nezávislý od vývoja klasických investícií a tried aktív ako akcie a dlhopisy. Princípom aktívnej správy na trhoch alternatívnych aktív sa Salus Populi usiluje o doručenie vyššieho potenciálu výnosu spojeného s riadeným, limitovaným rizikom.

Ako sa Salus Populi odlišuje od konkurencie?

Hlavnými charakteristikami pri porovnávaní s konkurenciou je aktívna správa portfólia, využívanie alternatívnych aktív a reálna diverzifikácia. Práve aktívna správa portfólia nie je na našom trhu  bežná a poskytuje nám silnú konkurenčnú výhodu.

Prečo ste sa rozhodli práve pre právnu formu „družstvo“?

Právna forma  družstvo predstavuje ideálny spôsob vymedzenia práv a povinností každého podielnika v oblasti, ktorej podnikáme. Zakladajúci členovia sú družstevníkmi, ktorých odmenou je podiel na úspechu celého družstva . Tento koncept predstavuje fundamentálny princíp na ktorom stojí Salus Populi. Taktiež predstavuje vhodný základ pre ďalší rast.

Kto stojí za spoločnosťou?

Za Salus Populi stojí tím ľudí s bohatými skúsenosťami v oblasti finančných trhov, aktívnej správy a práva. O konkrétnych osobách sa dočítate na našom webe www.saluspopuli.sk

Viem sa s vami stretnúť aj osobne?

Naša adresa sídla vrátane kontaktných údajov a adresy kancelárie v Bratislave je uvedená na našom webe www.saluspopuli.sk/kontakt/.

Ako sa stanem súčasťou družstva Salus Populi?

V prípade záujmu nám stačí napísať e-mail kontakt@saluspopuli.sk, prípadne nám zanechajte odkaz na našej stránke www.saluspopuli.sk. Následne vás budeme kontaktovať. Taktiež je možné dostať pozvánku od niektorého z našich zástupcov.

Ako vykonám svoj členský  vklad?

Po registrácii a schválení prihlášky vám zašleme potrebné platobné inštrukcie pre vykonanie vášho  vkladu.

Aký je minimálny členský vklad?

Minimálny členský vklad je 3 000 EUR, ktorý je možné splatiť do 3 rokov od podpísania prihlášky. Salus Populi si však vyhradzuje právo prijať prvú splátku v minimálnej výške 1 000 EUR. Horná hranica vkladu nie je stanovená.

Môžem vkladať prostriedky aj následne a pravidelne?

Áno, po vykonaní minimálneho členského vkladu 1 000 EUR je možné vykonávať aj nasledovné členské vklady. Minimálna suma pre jeden takýto vklad je 100 EUR.

Je možné teda využiť Salus Populi aj na pravidelné sporenie?

Áno, každý člen môže využiť našu spoločnosť aj na pravidelné alebo nepravidelné sporenie.

Čo sa stane, ak nevykonám nejaký mesiac vklad?

Vôbec nič. V prípade, že ste uskutočnili členský vklad, môžete vkladať pravidelne alebo nepravidelne ľubovoľné sumy väčšie než 100 EUR.

Aký mám prehľad o aktuálnej hodnote svojho vkladu?

Podiel na družstve sa vyčísľuje ako vyrovnávací podiel. Každý náš člen má prístup do informačného systému spoločnosti, prostredníctvom ktorého sleduje aktuálnu hodnotu svojho podielu. Táto hodnota je na konci fiškálneho roka zohľadnená pri účtovnej uzávierke.

Poskytujete svojim členom nejaký oficiálny report?

Každý náš člen má právo nahliadnuť do účtovníctva Salus Populi  a samozrejme zverejňuje účtovnú uzávierku po ukončení hospodárskeho roka.

Akým právnym rámcom sa musí Salus Populi riadiť?

Salus Populi podlieha pravidlám, normám a nariadeniam Slovenskej republiky a Európskej únie.

Aká je história vašich projektov a ich výsledkov?

Na požiadanie vám dokážeme zaslať historické výsledky jednotlivých projektov, ktoré sú súčasťou Salus Populi.

Ako a kedy je možné požiadať o výber?

V prípade, že sa rozhodnete vykonať výber prostriedkov, môžete tak urobiť kedykoľvek prostredníctvom informačného systému. V takom prípade vykonáme na konci mesiaca zúčtovanie a najneskôr do 30 dní od tohoto momentu (zväčša skôr) vám prostriedky zašleme na váš účet.

Môže za mňa vykonať vklad tretia osoba alebo môžem požiadať o výber na účet tretej osoby?

Členský  vklad môže byť vykonaný len ako bezhotovostná platba z účtu osoby, ktorá má schválenú prihlášku. Pre vklad nie je možné využiť účet tretej osoby, pričom rovnaká politika platí aj pre výbery.

Aké riziko podstupujem ako podielnik Salus Populi?

Ako podielnik sa podieľate na výnosoch a stratách obchodnej spoločnosti Salus Populi, podstupujete teda štandardné podnikateľské riziko.

Poskytujete nejaké výhody členom s vyšším vkladom?

Členovia s vkladom vyšším než 3 000 EUR budú dostávať privátne ponuky na samostatné projekty a členovia s vkladom vyšším než 15 000 EUR majú nárok na mesačné vyplácanie výnosov vo forme renty.

Aké portfóliá  sú momentálne súčasťou Salus Populi?

O aktuálnom portfóliu stratégií sa dočítate na našom webe, v našich marketingových materiáloch alebo nás môžete kedykoľvek kontaktovať.

Aký je cieľ Salus Populi v zmysle výnosov?

Cieľom Salus Populi je stabilne dosahovať absolútne pozitívny výnos bez ohľadu na vývoj finančných trhov, svetovej ekonomiky alebo ďalších externých faktoroch. Členstvo v Salus Populi teda predstavuje ideálny doplnok do klasického akciového a dlhopisového portfólia.

Viem si vybrať z daných stratégií investovania aj sám?

Táto možnosť bude k dispozícií na začiatku roka 2021.

Aký je odporúčaný investičný horizont?

Odporúčaný investičný horizont sú minimálne 3 roky.

Aké poplatky si Salus Populi účtuje?

Účtujeme si vstupný poplatok vo výške 5 % z hodnoty prvého vkladu, minimálne 150 EUR. Ide o spracovateľský poplatok spojený s priamymi nákladmi družstva na administratívne spracovanie vstupu nového podielnika. Success fee na dosiahnutom výnose je vo výške 25 %, ktorý zohľadňuje princíp High Watermark a je sťahovaný na mesačnej báze.

Ako sa zdaňujú výnosy zo Salus Populi?

Odpoveď na túto otázku sa odvíja od toho, či je členom fyzická alebo právnická osoba a od daňového domicilu podielnika. Odporúčame obrátiť sa v tejto veci na vášho daňového poradcu alebo účtovníka.

Čo ak zabudnem heslo do informačného systému?

V takomto prípade je možné vygenerovať  nové heslo, alebo kontaktovať naše oddelenie podpory na telefónnom čísle +421 908 188 884.

Kde nájdem svoju prihlášku do družstva a stanovy?

Všetky potrebné dokumenty sú vám zaslané elektronicky v procese registrácie do Salus Populi. Taktiež ich nájdete po prihlásení do informačného systému v záložke “Dokumenty”.