Scroll Top

Družstevné Stanovy

OBCHODNÉ MENO, SÍDLO A PRÁVNE POSTAVENIE DRUŽSTVA 

Obchodné meno družstva je Salus Populi, družstvo (ďalej len „družstvo“). 

Sídlom družstva je: Panská 15, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 01, Slovenská republika.  

Družstvo je spoločenstvom neuzavretého počtu osôb, založeným za účelom podnikania alebo zabezpečovania hospodárskych, sociálnych a iných potrieb svojich členov. 

Družstvo je právnickou osobou. Za porušenie svojich záväzkov zodpovedá celým svojím majetkom. Členovia družstva neručia za záväzky družstva. 

Družstvo je zriadené na dobu neurčitú a vzniká zápisom do obchodného registra. 

Družstvo je založené a existujúce podľa slovenského práva, podľa § 221 a nasl. zákona č. 

513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).  

Zakladajúcimi členmi družstva sú: 

 1. Michal Krondiak, 
 2. Michal Ružička, 
 3. Martin Bittara, 
 4. Karol Csiffáry, a 
 5. Peter Dendis, 

(ďalej len „zakladajúci členovia“). 

PREDMET ČINNOSTI

Predmetom činnosti družstva je: 

 1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
 2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, 
 3. počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,  
 4. faktoring a forfaiting, 
 5. administratívne služby, 
 6. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, 
 7. vedenie účtovníctva, 
 8. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti, 
 9. finančný lízing, 
 10. reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky,  
 11. poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt, a  

investičné služby a investičné činnosti – obchodovanie na vlastný účet v zmysle § 6 ods. 1 písm. c) Zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách, na ktoré sa nevyžaduje povolenie Národnej banky Slovenska podľa § 54 ods. 3 písm. d) Zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. 

 • zakladajúci členovia, a 
 • iné právnické alebo fyzické osoby. 

ČLENSTVO V DRUŽSTVE A VZNIK ČLENSTVA V DRUŽSTVE

Členstvo v družstve je dobrovoľné. Fyzická osoba sa môže stať členom družstva po dovŕšení 18. 

roku veku. Členstvo nie je podmienené pracovným vzťahom k družstvu. 

Členstvo zakladajúceho člena vznikne dňom zápisu družstva do obchodného registra. 

Za trvania družstva o schválení za člena družstva rozhoduje predstavenstvo na základe písomnej alebo elektronickej členskej prihlášky uchádzača o členstvo v družstve a po uhradení vstupného vkladu. Pre účely tohto ustanovenia sa vstupný vklad považuje za uhradený momentom jeho pripísania v prospech bankového účtu družstva a za schválenie predstavenstvom sa považuje prijatie rozhodnutia predstavenstva o prijatí uchádzača o členstvo v družstve za člena družstva.  

Obsah členskej prihlášky určuje predstavenstvo. Členská prihláška predstavuje jednostranný právny úkon v ktorom uchádzač o členstvo v družstve, okrem iného, prejavuje svoju vôľu stať sa členom družstva.  

Členstvo v družstve vzniká dňom prijatia rozhodnutia predstavenstva o prijatí uchádzača o členstvo v družstve. Novému členovi vydá predstavenstvo potvrdenie o prijatí za člena družstva. 

Členstvo v družstve vzniká aj na základe dohody o prevode členských práv a povinností medzi členom družstva a treťou osobou (resp. dohode o prevode členského podielu, pre vylúčenia pochybností ide o obsahovo rovnaké pojmy). Uchádzač o členstvo v družstve, ako jedna zo strán dohody o prevode členských práv a povinností, vyplní registráciu nového člena družstva, a to vyplnením registračného formulára, ktorý mu poskytne ktorýkoľvek z členov predstavenstva. Predstavenstvo schváli alebo odmietne uchádzača o členstvo v družstve a to na základe predloženej dohody o prevode členských práv a povinností a vyplnenej registrácie nového člena družstva. Dňom rozhodnutia predstavenstva o schválení nového člena družstva na základe prevodu členských práv a povinností sa stáva uchádzač o členstvo v družstve ako nadobúdateľ členských práv a povinností členom družstva v rozsahu práv a povinností prevádzajúceho člena. Pre vylúčenie pochybností, dohoda o prevode členských práv a povinností podľa tohto článku 3.7 stanov je účinná až dňom rozhodnutia predstavenstva o schválení nového člena družstva. 

Uchádzač o členstvo v družstve musí okrem splnenia iných povinností podľa týchto stanov oboznámiť predstavenstvo s jeho e-mailovou adresou a dostatočne preukázať zdroje príjmov, ktoré použil na členský vklad alebo prevod členských práv, inak predstavenstvo odmietne  uchádzača o členstvo v družstve. 

Predstavenstvo môže odmietnuť uchádzača o členstvo na základe členskej prihlášky alebo uchádzača o členstvo v družstve na základe dohody o prevode členských práv a povinností aj bez uvedenia dôvodu. 

V prípade, ak predstavenstvo odmietne členskú prihlášku uchádzača o členstvo v družstve, je družstvo povinné vrátiť peňažné prostriedky, ktoré sú predmetom vstupného vkladu, neschválenému uchádzačovi o členstvo v družstve do 20 dní odo dňa rozhodnutia predstavenstva o odmietnutí jeho členskej prihlášky, a to na bankový účet, z ktorého boli peňažné prostriedky na účet družstva poslané.   

V prípade, že člen družstva prevádza na iného člena v družstve alebo inú osobu len časť svojho členského podielu, členský vklad prevádzajúceho člena v družstve po prevode čiastočného členského podielu nesmie byť nižší ako je základný členský vklad do družstva. 

ZÁNIK ČLENSTVA

Členstvo v družstve zaniká: 

 1. písomnou dohodou; 
 2. prevodom členských práv a povinností (prevodom členského podielu); 
 3. vystúpením; 
 4. vylúčením; 
 5. vyhlásením konkurzu na majetok člena družstva; 
 6. zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku člena družstva;  
 7. smrťou člena, ktorý je fyzickou osobou; 
 8. vstupom do likvidácie člena, ktorý je právnickou osobou, prípadne jeho zánikom; 
 9. zánikom družstva; a  
 10. iným spôsobom ustanoveným Obchodným zákonníkom 

Dohoda o ukončení členstva musí mať písomnú formu a musí obsahovať termín ukončenia a formu majetkového vysporiadania členstva v družstve. V mene družstva takúto dohodu uzatvára predstavenstvo.  

Člen družstva, ktorý chce vystúpiť z družstva musí poslať predstavenstvu oznámenie o vystúpení, a to v písomnej alebo elektronickej podobe. Oznámenie o vystúpení nemusí obsahovať dôvody vystúpenia. Členstvo v družstve zanikne po uplynutí mesačnej výpovednej doby. Výpovedná doba začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení oznámenia o vystúpení z družstva členskej schôdzi. 

Člen družstva môže byť vylúčený, ak opätovne, napriek písomnej alebo elektronickej výstrahe porušuje členské povinnosti alebo ak závažne poruší členské povinnosti, ktoré je člen družstva povinný dodržiavať podľa týchto stanov, príslušných právnych predpisov, rozhodnutí orgánov družstva alebo vnútorných predpisov družstva. Za závažné porušenie členských povinností, ktoré bez ďalšieho môže byť dôvodom, pre ktorý predstavenstvo vylúči člena družstva sa považuje najmä porušenie povinnosti mlčanlivosti podľa týchto stanov.  

O vylúčení z družstva rozhoduje predstavenstvo. Rozhodnutie o vylúčení musí obsahovať dôvod vylúčenia. Rozhodnutie o vylúčení musí byť členovi družstva oznámené na adresu alebo e-mailovú adresu uvedenú v členskej prihláške, registrácii nového člena alebo neskôr oznámenej družstvu. Vylúčenie nadobúda účinnosť 5. deň po doručení rozhodnutia o vylúčení jeho adresátovi (členovi družstva). 

Členstvo v družstve fyzickej osoby zaniká smrťou. Členský podiel sa nededí. Dedič, ktorý sa nestal členom, má nárok na vyrovnací podiel člena, ktorého členstvo zaniklo.  

V prípade zániku právnickej osoby, ak má právnická osoba právneho nástupcu, právny nástupca vstupuje do všetkých členských práv a povinností doterajšieho člena. Predstavenstvo môže odmietnuť členstvo právneho nástupcu v družstve aj bez udania dôvodu, a to do 1 mesiaca, od kedy sa dozvie o prechode všetkých členských práv a povinností doterajšieho člena na právneho nástupcu. Dňom prijatia tohto rozhodnutia je právny nástupca z družstva vylúčený. V takomto prípade má právny nástupca nárok na vyrovnací podiel.  

V prípade, ak bol konkurz na majetok člena družstva, ktorého účasť v družstve zanikla podľa článku 4.1 týchto stanov právoplatným rozhodnutím súdu zrušený z iných dôvodov ako po splnení rozvrhového uznesenia alebo pre nedostatok majetku, účasť člena v družstve sa obnovuje; ak družstvo už vyplatilo vyrovnací podiel tohto člena, má nárok na jeho vrátenie v plnej výške.  Člen, ktorého členstvo za trvania družstva zaniká inak ako prevodom členských práv a povinností (prevodom členského podielu), má nárok na vyrovnací podiel. Výška a splatnosť vyrovnacieho podielu sa určí podľa článku 18 stanov.  

PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV DRUŽSTVA A DRUŽSTVA K ČLENOM

Člen družstva má najmä nasledujúce práva: 

 1. právo podieľať sa na riadení a kontrole družstva prostredníctvom členskej schôdze a volených orgánov družstva; 
 2. právo podieľať sa na zisku a ďalších výhodách, ktoré družstvo poskytuje podľa týchto stanov, uznesení orgánov družstva a vnútorných predpisov družstva; 
 3. právo na informácie o hospodárení a aktuálnej ekonomickej situácii družstva; 
 4. právo voliť a byť volený do orgánov družstva; 
 5. právo na vyrovnací podiel v súlade s týmito stanovami a príslušnými právnymi predpismi; 
 6. právo na podiel na likvidačnom zostatku v súlade s týmito stanovami a príslušnými právnymi predpismi; 
 7. právo zúčastňovať sa na členskej schôdzi družstva; a 
 8. právo vykonávať akékoľvek členské práva v družstve, vrátane práv uvedených pod písm. a)-

g) vyššie, a to v rozsahu svojho členského podielu. 

Člen družstva má najmä nasledujúce povinnosti: 

 1. dodržiavať stanovy, vnútorné predpisy, dohody s družstvom a plniť uznesenia orgánov družstva; 
 2. riadne a včas splatiť svoj vstupný vklad, prípadne ďalší vklad alebo majetkovú účasť na podnikaní alebo činností družstva;
 3. správať sa tak, aby svojím konaním nepoškodzoval dobré meno družstva a/alebo neohrozoval jeho záujmy; 
 4. aktívne participovať na podnikateľských aktivitách v družstve a svojím odborným zázemím a know-how prispievať k zveľaďovaniu majetku družstva, a to predovšetkým aktívnou participáciou v odborných komisiách družstva; a 
 5. povinnosť mlčanlivosti o vnútorných záležitostiach družstva, a to najmä o obchodnej stratégii družstva, plánoch investícií, totožnosti členov družstva, výšky ich členských vkladov a členských podielov a tomu zodpovedajúcemu rozsahu práv členov družstva ako aj o obsahu dokumentov týkajúcich sa družstva.. 

Právam členov k družstvu zodpovedajú príslušné povinnosti družstva voči členom, a povinnostiam členov k družstvu zodpovedajú príslušné práva družstva k členom v rozsahu podľa tohto článku 5 stanov. 

ZOZNAM ČLENOV

Družstvo vedie zoznam všetkých svojich členov. Za vedenie zoznamu členov je zodpovedné predstavenstvo, ktoré môže touto úlohou poveriť iného člena družstva.  

Do zoznamu členov sa zapisuje okrem názvu a sídla právnickej osoby alebo mena a bydliska fyzickej osoby ako člena aj výška jej členského vkladu a výška, v ktorej bol splatený. Do zoznamu členov sa bez zbytočného odkladu vyznačia všetky zmeny evidovaných skutočností.  

Zoznam členov obsahuje aj e-mailové adresy všetkých členov družstva, a to za tým účelom, aby bola umožnená elektronická komunikácia členov družstva, a to predovšetkým v prípadoch predpokladaných týmito stanovami. E-mailové adresy členov družstva uvedené v zozname členov sa považujú za skutočné e-mailové adresy členov a orgány družstva sú oprávnené sa na ne spoliehať a využívať ich v komunikácii s jednotlivými členmi družstva. Akúkoľvek zmenu emailovej adresy je člen družstva povinný ohlásiť predstavenstvu, ktoré túto zmenu bez zbytočného odkladu zaznamená v zozname členov.   

ZÁKLADNÉ IMANIE, ČLENSKÝ VKLAD A SPÔSOB SPLÁCANIA ČLENSKÝCH VKLADOV

Základné imanie družstva tvorí súhrn členských vkladov, na ktorých splatenie sa zaviazali členovia družstva. Výška zapisovaného základného imania družstva je 18 000 EUR. O zvýšení alebo znížení zapisovaného základného imania rozhoduje členská schôdza družstva. 

Členský podiel predstavuje mieru účasti člena družstva na družstve.  

Výška členského vkladu každého člena družstva je uvedená v zozname členov družstva, ktorý je vedený členskou schôdzou. 

Každý člen môže mať v družstve len jeden členský vklad. Celkový súčet menovitých hodnôt členských vkladov všetkých členov do družstva sa rovná menovitej hodnote základného imania družstva. 

Členský vklad člena družstva predstavuje súhrn všetkých peňažných či nepeňažných vkladov, ktoré sa člen družstva zaviazal vložiť, resp. vložil do družstva za účelom podieľať sa na činnosti družstva.  

Výška vstupného vkladu je 1 000 EUR. Vstupný vklad musí byť splatený v plnej výške 5 dní od podania prihlášky za člena družstva. V súlade s článkom 3.4 stanov je uhradenie vstupného vkladu jedným z obligatórnych elementárnych kritérií pre prijatie záujemcu o členstvo za člena družstva. Úhrada vstupného vkladu sa vykoná spôsobom podľa článku 3.4 stanov. 

Výška základného členského vkladu je 3 000 EUR. Zakladajúci členovia sú povinní splatiť základný členský vklad v plnej výške do 15 dní od konania ustanovujúcej schôdze družstva. Iní ako zakladajúci členovia družstva sú povinní splatiť hodnotu základného členského vkladu presahujúcu hodnotu vstupného vkladu do 15 dní od rozhodnutia predstavenstva o ich prijatí za členov družstva, a to na rovnaký bankový účet, na aký uhradili vstupný vklad, ak predstavenstvo neoznámi členovi za týmto účelom iný účet. Omeškanie člena s uhradzovacou povinnosťou podľa tohto článku 7.7 stanov je závažným porušením členských povinností.  

Uchádzač o členstvo je oprávnený splatiť vstupný vklad aj tým spôsobom, že hneď splatí celý základný členský vklad. Hodnota základného členského vkladu je stanovená ako minimálna hodnota členského vkladu a uchádzač o členstvo je oprávnený zaviazať sa na splatenie členského vkladu aj vo väčšej výške.  

Členovia družstva sa môžu zaviazať k ďalšiemu členskému vkladu v minimálnej výške 100 EUR. Ďalší členský vklad člena družstva podlieha schváleniu predstavenstva. V prípade súhlasu predstavenstva s navýšením členského vkladu člena podľa predchádzajúcej vety, musí byť ďalší členský vklad splatený do 30 dní odo dňa jeho schválenia predstavenstvom. Omeškanie člena s uhradzovacou povinnosťou podľa tohto článku 7.9 stanov je závažným porušením členských povinností.    

Vstupné vklady, základné členské vklady, ako aj ďalšie členské vklady sa ich splatením stávajú výlučným majetkom družstva. Správcom vkladov pri založení družstva je Michal Krondiak, s trvalým pobytom na Narcisová 521/4, Komárno 945 04. 

OCENENIE NEPEŇAŽNÝCH VKLADOV

Ocenenie nepeňažných členských vkladov a určenie hodnoty, v akej sa započítavajú na členský vklad člena v družstve vykonáva svojím rozhodnutím predstavenstvo, a to na podklade: 

 1. Znaleckého posudku; 
 2. Odborného ocenenia vypracovaného osobou dostatočne kvalifikovanou na takéto ocenenie nepeňažného vkladu; 
 3. Ocenenia vykonaného príslušnou odbornou komisiou určenou predstavenstvom; alebo d) Vlastnej úvahy. 

Náklady na ocenenia na základe znaleckého posudku alebo odborného ocenenia znáša uchádzač o členstvo, príp. člen družstva, ktorý sa zaväzuje na ďalší členský vklad.       V prípade ocenenia členského vkladu podľa článku 8.1 stanov je existujúci člen, príp. záujemca o členstvo oprávnený odmietnuť takto stanovené ocenenie a hodnotu, v akej sa započítava na jeho členský vklad v družstve. Záujemcovi o členstvo potom nevzniká členstvo v družstve nesplatením vstupného vkladu a existujúci člen je povinný informovať predstavenstvo o svojom negatívnom stanovisku. Splnením informačnej povinnosti podľa predchádzajúcej vety existujúcemu členovi zaniká jeho povinnosť splatiť ďalší členský (nepeňažný) vklad.

ORGÁNY DRUŽSTVA

Orgánmi družstva sú: 

 1. členská schôdza; 
 2. predstavenstvo; 
 3. kontrolná komisia; 
 4. odborné komisie; a 
 5. iné ad-hoc orgány zriadené rozhodnutím členskej schôdze alebo rozhodnutím predstavenstva. 

Členská schôdza v súlade s § 239 ods. 5 Obchodného zákonníka a predstavenstvo v súlade s § 243 ods. 1 Obchodného zákonníka (ak členská schôdza nerozhodla inak) sú oprávnené zriaďovať adhoc orgány družstva, a to predovšetkým na zabezpečenie administratívneho chodu družstva a vykonávania pomocných úloh pri zabezpečovaní povinností iných orgánov družstva. Takto zriadené orgány nie sú oprávnené ukladať povinnosti členom družstva nad rámec týchto stanov. Úlohy a funkciu takto zriadených orgánov vymedzí členská schôdza, resp. predstavenstvo, vo svojom rozhodnutí, ktorým bol takýto ad-hoc orgán zriadený.  

Zjednodušená organizačná schéma orgánov družstva je nasledovná: 

ČLENSKÁ SCHÔDZA – ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Členská schôdza je najvyšším orgánom družstva. Všetci členovia družstva majú právo a povinnosť zúčastňovať sa na jej schôdzach. Členská schôdza schvaľuje uznesenia, ktoré sú pre družstvo a jeho orgány záväzné. 

Do výlučnej pôsobnosti členskej schôdze patrí: 

 1. zmena stanov; 
 2. rozhodnutie o zvýšení alebo znížení zapisovaného základného imania; 
 3. voľba a odvolávanie členov predstavenstva a kontrolnej komisie; 
 4. schvaľovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky; 
 5. rozhodovanie o rozdelení a použití zisku, prípadne spôsobe úhrady straty; 
 6. rozhodovanie o základných otázkach koncepcie rozvoja družstva; 
 7. rozhodovanie o splynutí, zlúčení, rozdelení a o inom zrušení družstva alebo zmene právnej formy; 
 8. schvaľovanie ročného rozpočtu družstva, 
 9. rozhodovanie o ďalších otázkach, ktoré zákon alebo tieto stanovy zverujú do pôsobnosti členskej schôdze alebo ktoré si členská schôdza vyhradila. 

ZASADNUTIA ČLENSKEJ SCHÔDZE

Členská schôdza sa schádza najmenej raz za rok, a to do 90 dní od zostavenia riadnej individuálnej účtovnej závierky, prípadne jej overenia audítorom, ak to vyžadujú príslušné právne predpisy. 

Predstavenstvo je oprávnené zvolať v priebehu roka členskú schôdzu aj v prípade, ak to vyžadujú záujmy družstva, záujmy členov družstva, ak tak stanovujú stanovy družstva alebo ak sa predstavenstvo rozhodne predložiť členskej schôdzi na rokovanie a rozhodnutie akúkoľvek záležitosť (aj keď mu taká povinnosť zo stanov nevyplýva). 

Predstavenstvo je vždy povinné zvolať mimoriadnu členskú schôdzu, ak: 

 1. o to požiada člen alebo členovia družstva, ktorí majú členské podiely vo výške vyššej ako 

25%; 

 • o to požiada aspoň 1/3 všetkých členov družstva;
 • o to požiada kontrolná komisia; 
 • zistí, že družstvo dosiahlo stratu vo výške jednej tretiny základného imania; a 
 • predkladá členskej schôdzi na rokovanie a rozhodnutie akúkoľvek záležitosť, ak taká povinnosť vyplýva zo stanov.  

   Členská schôdza sa zvoláva pozvánkou odoslanou najneskôr 15 dní pred dátumom jej konania, ktorú zasiela predstavenstvo všetkým členom družstva na adresu sídla alebo bydliska uvedenú v zozname členov družstva alebo osobne odovzdanú členovi družstva proti podpisu alebo elektronicky na e-mailovú adresu člena družstva uvedenú v zozname člena družstva, ak nie je predstavenstvo vopred riadne informované o inej e-mailovej adrese. Pozvánka sa doručuje alebo odovzdáva členom družstva, ktorí sú v deň odosielania pozvánok alebo ich odovzdávania vedení v zozname členov družstva. Pozvánka musí obsahovať navrhovaný program rokovania členskej schôdze. 

Členská schôdza sa môže konať aj v prípade nedodržania podmienok podľa článku 11.4 stanov, ak s tým súhlasia všetci členovia družstva – v takom prípade sa členská schôdza považuje za riadne zvolanú . 

Členská schôdza sa koná spravidla použitím prostriedkov diaľkovej komunikácie umožňujúcich prenos obrazu a zvuku, ak v pozvánke na členskú schôdzu nie je uvedené inak.  

Každý člen má právo zúčastniť sa na členskej schôdzi osobne, prostredníctvom svojho štatutárneho orgánu alebo prostredníctvom splnomocnenca na základe písomného plnomocenstva. Splnomocnenec musí byť členom družstva a je povinný po zapísaní do prezenčnej listiny preukázať sa písomným plnomocenstvom podpísaným splnomocniteľom – členom a obsahujúcim rozsah plnomocenstva. Člen – právnická osoba alebo jej splnomocnenec, ktorý je iným členom družstva, je povinný preukázať sa výpisom z Obchodného registra nie starším ako 6 mesiacov. V prípade, ak má členská schôdza rozhodovať o zmene stanov družstva, podpis splnomocniteľa na plnomocenstve musí byť úradne overený. 

Na členskej schôdzi sa môžu zúčastniť aj iní pozvaní hostia, ktorých prítomnosť však musí schváliť predstavenstvo a aj kontrolná komisia.  

O každej členskej schôdzi sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať: 

 1. dátum a miesto konania schôdze; 
 2. prijaté uznesenia; 
 3. výsledky hlasovania; a 
 4. neprijaté námietky členov, ktorí požiadali o ich zaprotokolovanie. 

Prílohu zápisnice podľa článku 11.9 stanov  tvorí zoznam účastníkov schôdze, pozvánka na ňu a podklady, ktoré boli predložené k prerokúvaným bodom. Každý člen má právo vyžiadať si zápisnicu a jej prílohy na nahliadnutie. 

Členskú schôdzu družstva vedie predseda členskej schôdze, ktorým je predseda predstavenstva družstva, iný člen predstavenstva družstva a v prípade ich neprítomnosti člen družstva zvolený členskou schôdzou na výkon tejto funkcie na danom zasadnutí členskej schôdze. Predseda členskej schôdze zabezpečuje vyhotovenie zápisnice z členskej schôdze do 15 dní od jej ukončenia. Zápisnicu podpisuje predseda členskej schôdze. Zápisnice z členských schôdzí družstva spolu s ich prílohami sa uschovajú po celý čas trvania družstva. 

Ak o tom rozhodne predstavenstvo, členské schôdze sa môžu konať formou čiastkových schôdzí. Pri rozhodovaní sa sčítajú hlasy odovzdané na všetkých čiastkových členských schôdzach. Čiastkové členské schôdze nemôžu rozhodovať o zrušení družstva a zmene právnej formy družstva. 

 V prípade, ak si predstavenstvo neplní svoju povinnosť zvolať členskú schôdzu, môže členskú schôdzu zvolať kontrolná komisia.  

UZNÁŠANIASCHOPNOSŤ A ROZHODOVANIE ČLENSKEJ SCHÔDZE

Členská schôdza je schopná uznášania, ak je prítomná alebo zastúpená viac ako ½ členov družstva. 

Ak členská schôdza nie je schopná uznášať sa ani 1 hodinu po jej otvorení, zvolá predstavenstvo náhradnú členskú schôdzu, tak aby sa konala do troch týždňov odo dňa keď sa mala konať pôvodne zvolaná členská schôdza. Náhradná členská schôdza musí byť riadne zvolaná, mať nezmenený program rokovania a je schopná uznášať sa bez ohľadu na článok 12.1 stanov. 

Na platnosť rozhodovania členskej schôdze sa vyžaduje jej riadne zvolanie.  

Členská schôdza môže rozhodovať o otázke, ktorá nebola uvedená v pozvánke ako bod programu, iba v prípade, ak sú prítomní alebo zastúpení všetci členovia a jednomyseľne s tým súhlasia. 

Uznesenia členskej schôdze sú prijaté, ak s nimi vyjadrila súhlas väčšina hlasov prítomných alebo zastúpených členov. 

Členovia družstva disponujú pri rozhodovaní na členskej schôdzi nasledovným počtom hlasov, ktoré sú determinované podľa nasledovných kategórií členov: 

Zakladajúci členovia 50 hlasov 
Predseda predstavenstva 50 hlasov 
Podpredseda predstavenstva 42 hlasov 
Členovia predstavenstva 40 hlasov 
Členovia kontrolnej komisie 30 hlasov 
Štatutárny orgán, resp. členovia štatutárneho orgánu dcérskych spoločností družstva  25 hlasov 
Predsedovia odborných komisií  1 hlas 
Podpredsedovia odborných komisií 1 hlas 
Členovia odborných komisií (okrem ich predsedov a podpredsedov) 1 hlas 
Členovia ad-hoc orgánov družstva 1 hlas 
Ostatní členovia družstva 1 hlas 

Počet hlasov jednotlivých členov je na každej členskej schôdzi verifikovaný kontrolnou komisiou, ktorá v tejto súvislosti úzko kooperuje s predstavenstvom. Predstavenstvo je povinné za účelom riadnej verifikácie počtu hlasov jednotlivých členov podľa predchádzajúcej vety poskytnúť kontrolnej komisii maximálnu možnú súčinnosť.  

Každý člen družstva má počet hlasov na základe jeho príslušnosti k jednej kategórii podľa článku 12.6 stanov, a to podľa tej kategórie, ktorá mu prisudzuje najviac hlasov. Pre vylúčenie pochybností, v prípade príslušnosti člena k viacerým kategóriám podľa článku 12.6 stanov sa jeho hlasy z rôznych kategórií nikdy nesčítavajú.  

Bez ohľadu na čokoľvek uvedené v tomto článku 12 stanov pri rozhodovaní členskej schôdze o splynutí, zlúčení, rozdelení družstva, zrušení družstva s likvidáciou, a o inom zrušení družstva alebo zmene právnej formy družstva má každý člen družstva jeden hlas. 

PREDSTAVENSTVO

Štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť družstva a koná v mene družstva vo všetkých veciach, je predstavenstvo, zložené najmenej z 2 (dvoch) členov. 

V mene družstva koná predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva samostatne, a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu družstva pripojí svoj podpis. Ak je však pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo, predpísaná písomná forma, je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva. 

Predstavenstvo zabezpečuje obchodné vedenie družstva a rozhoduje o všetkých záležitostiach družstva, ktoré Obchodný zákonník alebo tieto stanovy nevyhradili členskej schôdzi alebo kontrolnej komisii. 

Predstavenstvo sa pri svojej činnosti riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi, týmito stanovami a uzneseniami členskej schôdze. 

Do pôsobnosti predstavenstva patrí najmä: 

 1. riadiť činnosť družstva a konať v jeho mene; 
 2. zabezpečovať riadne vedenie účtovníctva, účtovných kníh a inej účtovnej dokumentácie družstva; 
 3. zvolávať členskú schôdzu; 
 4. zabezpečiť vypracovanie nasledujúcich dokumentov a ich predloženie členskej schôdzi: 
  1. návrh ročného rozpočtu, 
  1. návrh na zmenu stanov družstva, 
  1. riadna a mimoriadna účtovná závierka, 
  1. návrh na rozdelenie zisku, včítane určenia výšky a spôsobu vyplatenia podielov členov na zisku a príspevkov do fondov; 
  1. ročná správa o činnosti družstva a o stave jeho majetku; 
  1. návrh na zvýšenie nedeliteľného fondu nad hodnotu stanovenú Obchodným zákonníkom; 
  1. návrh na vytvorenie ďalších zabezpečovacích fondov; a 
  1. návrh na zrušenie družstva. 
 5. v prípade potreby navrhnúť členskej schôdzi, aby rozhodla o použití nedeliteľného fondu a iných fondov družstva. 

Prví členovia predstavenstva v počte 2 boli zvolení ustanovujúcou členskou schôdzou, ktorá zároveň určila, ktorý z nich bude predsedom a ktorý podpredsedom.  

Členské schôdze volia a odvolávajú členov predstavenstva. Členovia predstavenstva si sami určujú a volia spomedzi seba predsedu a podpredsedu predstavenstva. 

Funkčné obdobie členov predstavenstva je 5 rokov. Členovia prvého predstavenstva po založení družstva sú volení len na obdobie: predseda 3 rokov a podpredseda 2 rokov. Členovia predstavenstva môžu byť zvolení opätovne.  V prípade uplynutia funkčného obdobia členom predstavenstva pred zasadnutím riadnej členskej schôdze podľa článku 11.1 stanov, sú členovia predstavenstva, ktorým uplynulo funkčné obdobie vykonať všetky potrebné kroky, aby sa riadna členská schôdza podľa článku 11.1 stanov mohla konať. 

KONTROLNÁ KOMISIA

Kontrolná komisia je oprávnená kontrolovať všetku činnosť družstva a prerokúva sťažnosti jeho členov. Zodpovedá iba členskej schôdzi a je nezávislá od ostatných orgánov družstva. Kontrolná komisia má 3 členov. 

Kontrolná komisia sa vyjadruje k účtovným závierkam, ktoré je družstvo povinné vyhotovovať a k návrhu na rozdelenie zisku alebo k návrhu úhrady straty družstva. Na zistené nedostatky upozorňuje kontrolná komisia predstavenstvo a vyžaduje zaistenie nápravy.  

Kontrolná komisia je oprávnená vyžadovať si u predstavenstva akékoľvek informácie o hospodárení družstva. 

Prvých členov kontrolnej komisie volila ustanovujúca členská schôdza, ktorá zároveň určila, ktorý z nich bude predsedom a ktorý podpredsedom.  

Členov kontrolnej komisie volí a odvoláva členská schôdza. Členovia kontrolnej komisie si sami určujú a volia spomedzi seba predsedu a podpredsedu kontrolnej komisie.

Funkčné obdobie členov kontrolnej komisie je 5 rokov. Členovia prvej kontrolnej komisie po založení družstva sú volení len na obdobie: predseda 3 rokov, podpredseda 2 rokov a člen 1 rok. Členovia kontrolnej komisie môžu byť zvolení opätovne. 

Kontrolná komisia pri svojom rozhodovaní rozhoduje väčšinou hlasov svojich členov.  

SPOLOČNE USTANOVENIA PRE PREDSTAVENSTVO A KONTROLNÚ KOMISIU

Funkcie člena predstavenstva a člena kontrolnej komisie sú navzájom nezlučiteľné. 

Členovia predstavenstva a členovia kontrolnej komisie sa môžu vzdať svojej funkcie pred skončením ich funkčného obdobia. Účinnosť vzdania sa funkcie podľa predchádzajúcej vety sa riadi pravidlami podľa § 66 ods. 2 Obchodného zákonníka. 

ODBORNÉ KOMISIE

Odborné komisie sú orgánmi družstva, ktorých primárnym účelom je zapojenie a aktívna participácia členov družstva na riadení družstva a zveľaďovanie majetku družstva prostredníctvom prínosu odborného know-how jednotlivých členov družstva pri rozhodovacom procese o investičných aktivitách a o spravovaní majetku družstva.   

Odborné komisie sú zriaďované rozhodnutím predstavenstva, ktoré vo svojom rozhodnutí vymedzí odborné zameranie odbornej komisie, jej pôsobnosť a rozsah, v akom predstavenstvo deleguje na odbornú komisiu spravovať časť majetku družstva, príp. rozsah, v akom sa odborná komisia podieľa na prijímaní investičných rozhodnutí družstva. 

V rozhodnutí o zriadení odbornej komisie predstavenstvo určí jej predsedu a podpredsedu. 

Odborná komisia musí mať pri svojom zriadení a počas svojho fungovania najmenej dvoch členov.  

Odborná komisia prijíma medzi seba členov spomedzi členov družstva, pričom jeden člen družstva môže byť členom viacerých odborných komisií. Odborná komisia rozhoduje väčšinou hlasov všetkých svojich členov. Odborná komisia je oprávnená slobodne si upraviť vnútorný postup, ako zasadá, rokuje a rozhoduje, taký postup však nemôže byť v rozpore s týmito stanovami, predovšetkým týmto článkom 16 stanov.  

Pri prijatí za člena odbornej komisie odborná komisia predovšetkým zohľadňuje profesionálne predpoklady a zameranie uchádzača o členstvo. Na prijatie za člena odbornej komisie nie je právny nárok. Člen odbornej komisie môže z odbornej komisie slobodne vystúpiť a môže byť z odbornej komisie vylúčený predsedom odbornej komisie z rovnakých dôvodov, z akých môže byť člen družstva vylúčený z družstva. Člen odbornej komisie, ktorý so svojím vylúčením podľa predchádzajúcej vety nesúhlasí sa môže do 5 dní odo dňa prijatia rozhodnutia predsedu odbornej komisie odvolať na kontrolnú komisiu, ktorá následne rozhodnutie predsedu odbornej komisie potvrdí alebo zruší. V prípade zrušujúceho rozhodnutia kontrolnej komisie podľa predchádzajúcej vety dotknutý člen ostáva členom odbornej komisie.  

Po zriadení odbornej komisie si členovia odbornej komisie volia a odvolávajú spomedzi seba predsedu a podpredsedu, a to na funkčné obdobie, ktoré nemôže presiahnuť obdobie 5 rokov. Každú zmenu predsedu alebo podpredsedu odbornej komisie sú členovia odbornej komisie povinní nahlásiť predstavenstvu a kontrolnej komisii bez zbytočného odkladu po uskutočnení takejto zmeny.  

Odborná komisia môže byť zrušená predstavenstvom. Rozhodnutie predstavenstva o zrušení odbornej komisie nadobúda účinnosť do 30-tich dní odo dňa jeho prijatia, pričom počas tejto lehoty je 1/3 všetkých členov odbornej komisie (ku dňu prijatia rozhodnutia predstavenstva o zrušení odbornej komisie) oprávnená podať odvolanie voči rozhodnutiu predstavenstva na kontrolnú komisiu. Kontrolná komisia je do 60-tich dní odo dňa podania odvolania podľa predchádzajúcej vety povinná rozhodnúť, a to tak, že buď (i) rozhodnutie predstavenstva potvrdí, čím sa odborná komisia ku dňu prijatia takéhoto rozhodnutia kontrolnej komisie zrušuje, alebo (ii) rozhodnutie predstavenstva zruší, v čoho dôsledku odborná komisia ďalej pokračuje vo svojej činnosti.  

Pri rozhodovaní kontrolnej komisie podľa článku 16.7 stanov sa nepočítajú (ani do celkového súčtu hlasov) hlasy tých členov, ktorí sú zároveň členmi odbornej komisie, o ktorej zrušení sa rozhoduje. Ak by podľa predchádzajúcej vety boli takto vylúčení všetci členovia kontrolnej komisie, o odvolaní odbornej komisie je oprávnená rozhodnúť členská schôdza. 

Odborné komisie môžu pôsobiť aj popri dcérskych spoločnostiach družstva (pre účely týchto stanov sa dcérskymi spoločnosťami družstva rozumejú spoločnosti priamo či nepriamo ovládané družstvom), a to tým spôsobom, že niektorí členovia odbornej komisie pôsobia aj ako štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu danej dcérskej spoločnosti a v súlade s účelom, pre ktorý bola odborná komisia zriadená a dcérska spoločnosť založená, vykonávajú svoju pôsobnosť v prospech ekonomických záujmov družstva.  

ZAMESTNANCI DRUŽSTVA

Družstvo môže spomedzi svojich členov prijať zamestnancov za účelom výkonu individuálnych úloh v prospech družstva.  

Predstavenstvo a kontrolná komisia dohliadajú na to, a motivujú svojich členov, aby zamestnanci zároveň boli členmi odborných komisií za účelom dosiahnutia maximálnej synergie výkonu pracovných úloh zamestnanca a plnenia úloh člena odbornej komisie. 

PODNIKATEĽSKÉ STRATÉGIE

Každý člen družstva sa môže počas trvania družstva zapojiť do podnikateľskej stratégie, ktorú družstvo zvolilo za účelom investície majetku družstva, a podieľať sa tak na finančnom rozvoji družstva.  

Podnikateľskými stratégiami sú: 

 1. Investícia do likvidných aktív (napr. podnikanie s akciami na vlastný účet, poskytovanie poradenských, služieb prenájmu nehnuteľností a iných služieb) (ďalej len „Likvidná stratégia“); a 
 2. Investícia do nelikvidných aktív (napr. nehnuteľnosti, dlhopisy, podiely v ovládaných spoločnostiach) (ďalej len „Nelikvidná stratégia“). 

Na základe zvolenej podnikateľskej stratégie sa vyrovnací podiel členov družstva vypočíta nasledovne: 

 1. V prípade, ak sa člen družstva nezapojí do žiadnej podnikateľskej stratégie, patrí mu nárok na vyrovnací podiel vo výške jeho splateného členského vkladu. Takto určený vyrovnací podiel je splatný do 30 dní od zániku členstva.  
 2. V prípade, ak sa člen družstva zapojí do Likvidnej stratégie, patrí mu nárok na vyrovnací podiel vo výške jeho splateného členského vkladu, ktorý sa vynásobí percentuálnym výnosom (resp. stratou) zvolenej Likvidnej stratégie počas doby členstva daného člena počnúc jeho zapojením do zvolenej Likvidnej stratégie až po deň zániku členstva alebo až po posledný deň kalendárneho mesiaca predchádzajúci kalendárnemu mesiacu, v ktorom si člen zvolil inú podnikateľskú stratégiu. Takto vypočítaný vyrovnací podiel je splatný do 60 dní od zániku členstva. 
 3. V prípade, ak sa člen družstva zapojí do Nelikvidnej stratégie, patrí mu nárok na vyrovnací podiel vo výške jeho splateného členského vkladu, ktorý sa vynásobí percentuálnym výnosom (resp. stratou) zvolenej Nelikvidnej stratégie počas doby členstva daného člena počnúc jeho zapojením sa do zvolenej Nelikvidnej stratégie až po deň zániku členstva alebo až po posledný deň kalendárneho mesiaca predchádzajúci kalendárnemu mesiacu, v ktorom si člen zvolil inú podnikateľskú stratégiu. Splatnosť takto vypočítaného vyrovnacieho podielu je minimálne 1 rok po zániku členstva a je determinovaná investičným horizontom zvolenej Nelikvidnej stratégie. Predstavenstvo je v prípade člena družstva, ktorý sa zapojí do Nelikvidnej stratégie povinné, a to ihneď, ako to bude možné, informovať osobu, ktorej vznikol nárok na vyrovnací podiel o presnej lehote splatnosti vyrovnacieho podielu.  

Predstavenstvo je povinné preukázateľne evidovať konkrétne zvolené podnikateľské stratégie jednotlivých členov družstva počas trvania ich členstva a na požiadanie členovi družstva oznámiť, v akej podnikateľskej stratégii je kategorizovaný (konkrétna Likvidná alebo konkrétna Nelikvidná stratégia), aký je investičný horizont danej podnikateľskej stratégie a jej výnosnosť.  

Zmena podnikateľskej stratégie počas trvania členstva v družstve je možná, vždy pri dodržaní stanovených investičných horizontov zvolenej podnikateľskej stratégie. V takom prípade je výsledný vyrovnací podiel vždy súčtom čiastkových vyrovnacích podielov vypočítaných podľa článku 18.3 stanov.  

Nárok na vyplatenie vyrovnacieho podielu má  oprávnená osoba, ktorou je predovšetkým člen, ktorého členstvo v družstve za trvania družstva zaniklo a iné osoby určené podľa článku 4 stanov (napr. dedič). V prípade, ak predstavenstvo ani po vynaložení náležitej starostlivosti nie je schopné identifikovať oprávnenú osobu na vyplatenie vyrovnacieho podielu počas lehoty na vyplatenie vyrovnacieho podielu (ďalej len „Lehota na vyplatenie“), a táto oprávnená osoba sa počas Lehoty na vyplatenie neprihlási o vyrovnací podiel, vyrovnací podiel sa bude každoročne znižovať o pevnú sumu vo výške 10 % z hodnoty vyrovnacieho podielu určeného ku zániku členstva, a to vždy k výročiu uplynutia Lehoty na vyplatenie. Zníženie hodnoty vyrovnacieho podielu podľa predchádzajúcej vety predstavuje paušalizovanú sumu nákladov družstva s uchovávaním a správou vyrovnacieho podielu. Predstavenstvo môže rozhodnúť, že vyplatí vyrovnací podiel v prípade podľa tohto článku 18.6 stanov aj v plnej výške alebo ho zníži o nižšiu hodnotu, než aká je určená v tomto článku 18.6 stanov. 

VNÚTORNÁ MENA DRUŽSTVA

Družstvo môže vydať vlastnú virtuálnu menu (ďalej len „Virtuálna mena“).  

Predstavenstvo môže rozhodnúť o tom, že Virtuálna mena bude vyplatená novým členom družstva pri ich prijatí do družstva, a to v závislosti od výšky ich členského podielu. 

Podrobnosti o využití Virtuálnej meny v rámci družstva, v prípade, ak ju družstvo využíva, stanoví predstavenstvo alebo príslušná odborná komisia, na ktorú túto právomoc predstavenstvo deleguje.  

ÚČTOVNÍCTVO A ÚČTOVÉ ZÁZNAMI DRUŽSTVA

Družstvo vedie účtovníctvo a účtovné záznamy v súlade s príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov. 

Účtovným obdobím je kalendárny rok. Prvé účtovné obdobie družstva začína zápisom družstva do obchodného registra a končí 31. decembra príslušného kalendárneho roka. 

NEDELITELNY FOND A INÉ FONDY

Družstvo pri svojom vzniku vytvára nedeliteľný fond vo výške 10 % zapisovaného základného imania družstva. Tento fond družstvo dopĺňa najmenej o 10 % ročného čistého zisku, a to až do doby, než výška nedeliteľného fondu dosiahne sumu rovnajúcu sa polovici zapisovaného základného imania družstva. 

O použití nedeliteľného fondu rozhoduje predstavenstvo. Nedeliteľný fond sa nesmie použiť za trvania družstva na rozdelenie medzi členov. Nedeliteľný fond možno použiť v rozsahu, v ktorom sa podľa týchto stanov vytvára povinne, iba na hospodárske účely určené stanovami družstva, na prekonanie nepriaznivého priebehu hospodárenia družstva alebo na krytie strát družstva, ak právne predpisy neustanovujú inak. 

Vytvorenie iných fondov a ich použitie je v pôsobnosti predstavenstva. Predstavenstvo nemôže uložiť členom družstva obligatórnu príplatkovú povinnosť do fondov vytvorených podľa prechádzajúcej vety.  

SPÔSOB ROZDELENIA ZISKU A ZNÁŠANIA STRATY

O použití zisku a úhrade strát družstva rozhoduje na návrh predstavenstva členská schôdza pri prerokovaní ročnej účtovnej závierky. Článok 14.2 stanov tým nie je dotknutý.  

Zisk družstva sa po úhrade daní, odvodov a iných povinných platieb prednostne použije na povinné doplnenie nedeliteľného fondu a ostatných fondov družstva, ak sú zriadené. 

Podľa rozhodnutia členskej schôdze je zisk po doplnení fondov podľa článku 22.2 stanov možné použiť najmä na:  

 1. výplatu podielov zo zisku členov družstva; 
 2. rozvoj činnosti družstva; 
 3. na zvýšenie zapisovaného základného imania, prípadne základného imania družstva s ohľadom na plánovaný rozvoj družstva; a 
 4. na dotáciu fondov družstva. 

Členská schôdza môže rozhodnúť o nerozdelení zisku, prípadne o rozdelení iba časti zisku družstva. 

V prípade potreby úhrady straty družstva môže členská schôdza rozhodnúť o znížení základného imania za účelom úhrady takejto straty, pričom členské vklady jednotlivých členov sa znižujú v pomere, akom sa podieľajú na úhrade straty podľa článku 22.6 stanov. Takto znížený členský vklad však vždy musí byť vo výške vyjadrenej kladným celým číslom. 

Zisk určený na rozdelenie sa rozdelí nasledovne: 

 1. 75 % zisku určeného na rozdelenie (ďalej len „1. časť zisku“) sa rozdelí medzi všetkých členov družstva, pričom podiel každého člena na zisku určenom na rozdelenie medzi členov a na úhrade straty sa určí pomerom výšky reálnej hodnoty členského vkladu konkrétneho člena k súčtu reálnych hodnôt členských vkladov všetkých členov. Reálna hodnota členského vkladu podľa predchádzajúcej vety sa vypočíta rovnakým spôsobom ako vyrovnací podiel, a to vždy v hodnote k 31.12. kalendárneho roka, za ktorý sa má vyplatiť zisk alebo uhradiť strata (pričom 31.12. sa pre účely výpočtu podľa článku 18 stanov interpretuje ako deň  zániku členstva).  
 2. 25 % zisku určeného na rozdelenie (ďalej len „2. časť zisku“) sa rozdelí medzi členov predstavenstva a členov dozornej rady, pričom článok 22.6a) stanov sa použije primerane pre výpočet podielu jednotlivých členov predstavenstva a členov dozornej rady na rozdelenie tejto časti zisku. Ak sa nadpolovičná väčšina všetkých členov predstavenstva a dozornej rady družstva na členskej schôdzi, ktorá rozhoduje o použití a rozdelení zisku, vyjadrí, že súhlasí, aby percentuálny pomer 2. časť zisku bol nižší ako 25 %, členská schôdza môže primerane upraviť percentuálne pomery 1. časti zisku a 2. časti zisku určené týmto článkom 22.6 stanov, a to v prospech 1. časti zisku. 

Ak členská schôdza rozhodne takým spôsobom, že nevyplatí podiel na zisku členom družstva, môže zároveň rozhodnúť o výplate Virtuálnej meny členom družstva, ak Virtuálnu menu družstvo používa.  

DORUČOVANIE

Akékoľvek písomnosti súvisiace s členstvom v družstve (vrátane rozhodnutí orgánov družstva) sa budú doručovať písomnou formou ako doporučená zásielka: 

 1. družstvu – na adresu sídla družstva uvedenú v príslušnom obchodnom registri; 
 2. členovi družstva – na adresu uvedenú v členskej prihláške, prípade inú adresu, o ktorej člen družstva vopred písomne informoval členskú schôdzu. 

Písomná forma bude zachovaná aj v prípade, ak písomnosti budú doručené v elektronickej podobe (vrátane emailu, alebo zaslaním scanovej verzie podpísaného dokumentu), zaslané emailom na emailovú adresu družstva, resp. adresu príslušného člena družstva uvedenú v zozname členov, prípadne inú emailovú adresu, o ktorej člen družstva vopred písomne informoval členskú schôdzu.   

V prípade e-mailovej komunikácie  sa e-mail (vrátanie príloh) považuje za doručený nasledovný deň po jeho odoslaní, ak adresát nepreukáže opak. 

V prípade doručovania doporučenou zásielkou sa zásielka považuje za doručenú: 

 • dňom jej prevzatia; 
 • dňom bezdôvodného odopretia jej prevzatia; alebo
 • dňom vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi, a to aj vtedy, ak sa o tom adresát nedozvie. 

ZRUŠENIE A LIKVIDÁCIA DRUŽSTVA

Pre zrušenie a zánik družstva sa použijú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka. 

Družstvo zaniká po vykonaní likvidácie dňom výmazu z obchodného registra. 

Ak neprejde po zrušení alebo zániku družstva celé jeho obchodné imanie na právneho nástupcu, likvidácia družstva sa uskutoční podľa ustanovení Obchodného zákonníka.  

Likvidátora ustanovuje predstavenstvo. 

Vstup družstva do likvidácie sa zapisuje do obchodného registra. Zápisom likvidácie družstva do obchodného registra prechádza pôsobnosť predstavenstva konať v mene družstva na likvidátora zapísaného v obchodnom registri. 

Likvidačný zostatok sa určí a rozdelí medzi jednotlivých členov rovnakým pomerom, ako je pomer, podľa ktorého sa určuje výplata zisku podľa článku 22.6 stanov s výnimkou druhej vety článku 22.6b) stanov, ktorá sa v tomto prípade neuplatní.  

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Všetky právne vzťahy týkajúce sa vzniku, zániku a akékoľvek iné právne vzťahy vyplývajúce z týchto stanov, pracovnoprávne vzťahy (ak družstvo má zamestnancov) a ďalšie vzťahy v rámci družstva sa riadia ustanoveniami právneho poriadku Slovenskej republiky. 

Akékoľvek spory medzi členmi a družstvom, členmi navzájom alebo orgánmi družstva budú riešené mimosúdnou cestou. Ak spor nebude vyriešený mimosúdne, na preskúmanie a rozhodnutie sporu sú príslušné súdy Slovenskej republiky. 

Ak sa akékoľvek ustanovenie týchto Stanov stane v dôsledku zmeny príslušných ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov neplatným, platnosť ostatných ustanovení týchto stanov tým nie je dotknutá.