Salus Populi, družstvo

S T A N O V Y

  

ČASŤ PRVÁ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

 

 Článok 1

Založenie družstva

 • Družstvo je založené za účelom podnikania.
 • Družstvo je založené na dobu neurčitú.
 • Zakladajúcimi členmi družstva sú:
 • Michal Krondiak,
 • Michal Ružička,
 • Martin Bittara,
 • Lucie Antoniová,
 • Karol Csiffáry,
 • Peter Dendis,

(ďalej len „zakladajúci členovia“).

Článok 2

Obchodné meno družstva

Obchodné meno družstva je Salus Populi, družstvo (ďalej len „družstvo“).

Článok 3

Sídlo družstva

Sídlo družstva je Devínska 39/87, 940 02 Nové Zámky.

Článok 4

Predmet činnosti družstva

Predmetom činnosti družstva je:

 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby,
 • počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,
 • faktoring a forfaiting,
 • administratívne služby,
 • činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
 • vedenie účtovníctva,
 • vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,
 • finančný lízing,
 • reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky.

Článok 5

Zapisované základné imanie družstva

Zapisované základné imanie družstva (ďalej len „zapisované základné imanie“) je vo výške 18 000,- € (osemnásťtisíc eur). O zvýšení alebo znížení zapisovaného základného imania rozhoduje členská schôdza družstva (ďalej len „členská schôdza“).

ČASŤ DRUHÁ

ČLENSTVO V DRUŽSTVE

Článok 6

Členovia

Členmi môžu byť nasledovné osoby:

 1. zakladajúci členovia,
 2. iné právnické alebo fyzické osoby.

Článok 7

Členský vklad

7.1        Základný členský vklad je pre zakladajúcich členov vo výške 3 000,- € (tritisíc eur). Zakladajúci členovia sú povinní splatiť základný členský vklad v plnej výške do 15 (pätnástich) dní od konania ustanovujúcej schôdze družstva.

7.2        Pre ostatných členov je vstupný členský vklad vo výške 1 000,- € (jedentisíc eur) a sú povinní splatiť ho v plnej výške do 5 (dní) dní od podania prihlášky za člena družstva. Pre uvedených členov je základný vklad vo výške 3 000,- € (tritisíc eur) a sú povinní splatiť ho vo výške presahujúcej vstupný vklad do 3 (troch) rokov od vzniku ich členstva, platbami vo výške najmenej 1 000,- € (jedentisíc eur). Členovia sú povinní, ak to vyžaduje strata družstva, splatiť na základe rozhodnutia členskej schôdze nesplatenú časť členského vkladu ešte pred dobou jej splatnosti.

7.3        Členovia sa môžu zaviazať k ďalšiemu členskému vkladu vo výške najmenej 100,- € (jednosto eur).

7.4        Pri zániku členstva za trvania družstva má doterajší člen nárok na vyrovnací podiel za podmienok stanovených v Článku 9 týchto Stanov.

Článok 8

Vznik členstva

8.1        Členstvo zakladajúceho člena vznikne dňom zápisu družstva do obchodného registra.

8.2.       Za trvania družstva vzniká členstvo na základe písomnej prihlášky uchádzača o členstvo, a to rozhodnutím predstavenstva o prijatí za člena, ak budú súčasne splnené nasledovné podmienky:

 1. uchádzač o členstvo splatil členský vklad v súlade s Článkom 7 týchto Stanov,
 2. bol oboznámený s týmito Stanovami a pristúpil k nim.

8.3        Predstavenstvo môže odmietnuť prihlášku uchádzača o členstvo aj bez uvedenia dôvodu.

8.4        Novému členovi vydá predstavenstvo potvrdenie o prijatí za člena družstva.

Článok 9

Zánik členstva

 

9.1        Členstvo v družstve zaniká:

 1. písomnou dohodou,
 2. vystúpením,
 3. vylúčením,
 4. vyhlásením konkurzu na majetok člena,
 5. zamietnutím návrhu na konkurzu pre nedostatok majetku člena,
 6. smrťou člena, ktorý je fyzickou osobou,
 7. vstupom do likvidácie člena, ktorý je právnickou osobou, prípadne jeho zánikom,
 8. zánikom družstva,
 9. iným spôsobom ustanoveným Obchodným zákonníkom.

9.2        Dohodu o ukončení členstva uzatvárajú družstvo a člen písomne. Členstvo sa končí uplynutím v dohode určeného dňa.

9.3        Vystúpením zaniká členstvo v uplynutím 6 (šiestich) mesiacov odo dňa, keď člen písomne oznámil vystúpenie predstavenstvu družstva.

9.4        Predstavenstvo vylúči člena, ak napriek písomnému upozorneniu porušuje členské povinnosti. Vylúčenie nadobúda účinnosť 5. (piaty) deň po doručení rozhodnutia o vylúčení.

9.5        Člen, ktorého členstvo z akéhokoľvek dôvodu zaniká, je povinný uhradiť družstvu všetky záväzky, ktoré má voči družstvu v deň zániku svojho členstva.

9.6        Člen, ktorého členstvo za trvania družstva zaniká, má nárok na vyrovnací podiel, ktorého výška a spôsob úhrady sa určí podľa ustanovení §§ 233-234 Obchodného zákonníka.

9.7        Členský podiel sa nededí. Dedič, ktorý sa nestal členom, má nárok na vyrovnací podiel člena, ktorého členstvo zaniklo.

9.8        Prevod členských práv a povinností na iného člena družstva alebo na tretiu osobu podlieha súhlasu predstavenstva.

Článok 10

Práva a povinnosti členov

10.1      Členovia majú právo:

 1. podieľať sa na riadení a kontrole družstva,
 2. voliť a byť volení do orgánov družstva,
 3. vznášať pripomienky a otázky na orgány družstva.

10.2      Členovia sú povinní:

 1. dodržiavať tieto Stanovy,
 2. dodržiavať ďalšie povinnosti uložené zákonom alebo rozhodnutím členskej schôdze,
 3. správať sa tak, aby svojím konaním nepoškodzovali dobré meno družstva a/alebo neohrozovali jeho záujmy.

Článok 11

Zoznam členov

11.1      Družstvo vedie zoznam všetkých svojich členov (ďalej len „zoznam členov“).

11.2      Družstvo vedie zoznam všetkých svojich členov. Do zoznamu sa zapisuje okrem názvu a sídla právnickej osoby alebo mena a priezviska, dátumu narodenia a bydliska fyzickej osoby ako člena, aj kontaktná e-mailová adresa člena a tiež výška jej členského vkladu a výška, v ktorej bol splatený. Do zoznamu sa bez zbytočného odkladu vyznačia všetky zmeny evidovaných skutočností. Predstavenstvo umožní každému členovi družstva, aby do zoznamu nahliadol..

ČASŤ TRETIA

ORGÁNY DRUŽSTVA

Článok 12

Orgánmi družstva sú:

 1. členská schôdza,
 2. predstavenstvo,
 3. kontrolná komisia.

 

 

A) ČLENSKÁ SCHÔDZA

Článok 13

Postavenie a pôsobnosť členskej schôdze

13.1      Členská schôdza je najvyšším orgánom družstva.

13.2      Do výlučnej pôsobnosti členskej schôdze patrí:

 1. meniť Stanovy družstva,
 2. rozhodovať o splynutí, zlúčení, premene, rozdelení a o inom zrušení družstva alebo zmene právnej formy,
 3. rozhodovať o predaji alebo nájme podniku alebo o akejkoľvek významnej dispozícii s majetkom družstva,
 4. voliť a odvolávať členov predstavenstva a kontrolnej komisie,
 5. schvaľovať ročnú účtovnú závierku,
 6. zhodovať o rozdelení a použití zisku, prípadne o spôsobe úhrady straty,
 7. rozhodovať o zvýšení alebo znížení zapisovaného základného imania,
 8. rozhodovať o základných otázkach koncepcie rozvoja družstva,
 9. schvaľovať ročný rozpočet družstva,
 10. rozhodovať o ďalších záležitostiach týkajúcich sa družstva a jeho činnosti, pokiaľ tak ustanovuje Obchodný zákonník, prípadne pokiaľ si rozhodovanie o niektorej veci vyhradila.

Článok 14

Rozhodovanie členskej schôdze

 

14.1      Každý člen má právo zúčastniť sa na členskej schôdzi.

14.2      Každý člen má 1 (jeden) hlas, zakladajúci členovia majú 1 (jeden) hlas na každých 60 (šesťdesiat) eur svojho členského vkladu. Ak ide o rozhodovanie o splynutí, zlúčení, rozdelení a o inom zrušení družstva alebo zmene právnej formy alebo o rozhodovanie o zrušení družstva s likvidáciou, má každý člen 1 (jeden) hlas.

14.3      Každý člen má právo zúčastniť sa na členskej schôdzi osobne, prostredníctvom svojho štatutárneho orgánu alebo prostredníctvom splnomocnenca na základe písomného plnomocenstva. Splnomocnenec je povinný po zapísaní do prezenčnej listiny preukázať sa písomným plnomocenstvom podpísaným splnomocniteľom – členom a obsahujúcim rozsah plnomocenstva. Člen – právnická osoba alebo jej splnomocnenec je povinný preukázať sa výpisom z Obchodného registra nie starším ako 6 (šesť) mesiacov. V prípade, ak má členská schôdza rozhodovať o zmene Stanov družstva, podpis splnomocniteľa na plnomocenstve musí byť úradne overený.

14.4      Na členskej schôdzi sa môžu zúčastniť aj iní pozvaní hostia.

Článok 15

Zasadanie členskej schôdze

 

 • Členská schôdza sa schádza najmenej raz za rok – do 6 (šiestich) mesiacov po skončení účtovného roka, aby prerokovala ročnú účtovnú závierku. Členskú schôdzu zvoláva predstavenstvo písomnou pozvánkou, ktorá musí byť odoslaná na e-mailovú adresu členov uvedenú v zozname členov najneskôr 15 (pätnásť) dní pred dátumom jej konania.

15.2      Predstavenstvo musí zvolať členskú schôdzu:

 1. ak o to požiada aspoň 1/3 (jedna tretina) všetkých členov,
 2. ak o to požiada kontrolná komisia,
 3. ak sa predstavenstvo rozhodne predložiť členskej schôdzi na rokovanie a rozhodnutie akúkoľvek záležitosť.

15.3      Členská schôdza sa koná spravidla v sídle družstva, ak v pozvánke na členskú schôdzu nie je uvedené inak.

15.4      O každej členskej schôdzi sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať:

 1. dátum a miesto konania schôdze,
 2. prijaté uznesenia,
 3. výsledky hlasovania,
 4. neprijaté námietky členov, ktorí požiadali o ich zaprotokolovanie.

Prílohu zápisnice tvorí zoznam účastníkov schôdze, pozvánka na ňu a podklady, ktoré  boli predložené k prerokúvaným bodom. Každý člen má právo vyžiadať si zápisnicu a jej prílohy na nahliadnutie.

Článok 16

Rozhodovanie členskej schôdze

 

16.1 Členská schôdza je schopná uznášania, ak je prítomná alebo zastúpená viac ako ½ (jedna polovica) členov.

16.2 Ak členská schôdza nie je schopná uznášania ani 1 (jednu) hodinu po jej otvorení, predstavenstvo zvolá náhradnú členskú schôdzu spôsobom uvedeným v § 239 ods. 8 Obchodného zákonníka.

16.3 Členská schôdza môže rozhodovať o otázke, ktorá nebola uvedená v pozvánke ako bod programu, iba v prípade, ak sú prítomní alebo zastúpení všetci členovia a jednomyseľne s tým súhlasia.

16.4 Uznesenia členskej schôdze sú platné, ak s nimi vyjadrila súhlas väčšina hlasov prítomných alebo zastúpených členov. Na platnosť rozhodnutí uvedených v Článku 13.2 a), b) a c) týchto Stanov je potrebný súhlas všetkých hlasov prítomných alebo zastúpených členov.

16.5 O vedení členskej schôdze a o spôsobe hlasovania na členskej schôdzi rozhoduje jej predseda a pred tým, ako je zvolený, predseda predstavenstva.

16.6 Ak o tom rozhodne predstavenstvo, členské schôdze sa budú konať formou čiastkových schôdzí. Pri rozhodovaní sa sčítajú hlasy odovzdané na všetkých čiastkových členských schôdzach. Čiastkové členské schôdze nemôžu rozhodovať o zrušení družstva a zmene právnej formy družstva.

B) PREDSTAVENSTVO

 

Článok 17

Postavenie a pôsobnosť predstavenstva

 • Štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť družstva a koná v mene družstva vo všetkých veciach, je predstavenstvo, zložené najmenej z 2 (dvoch) členov.
 • Predstavenstvo zabezpečuje obchodné vedenie družstva a rozhoduje o všetkých záležitostiach družstva, ktoré Obchodný zákonník alebo tieto Stanovy nevyhradili členskej schôdzi alebo kontrolnej komisii.
 • Predstavenstvo sa pri svojej činnosti riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi, týmito Stanovami a uzneseniami členskej schôdze.
 • Do pôsobnosti predstavenstva patrí najmä:
 1. riadiť činnosť družstva a konať v jeho mene,
 2. zabezpečovať riadne vedenie účtovníctva, účtovných kníh a inej účtovnej dokumentácie družstva,
 3. zvolávať členskú schôdzu,
 4. zabezpečiť vypracovanie nasledujúcich dokumentov a ich predloženie členskej schôdzi:
  • návrh ročného rozpočtu,
  • návrh na zmenu Stanov družstva,
  • riadna a mimoriadna účtovná závierka,
  • návrh na rozdelenie zisku, včítane určenia výšky a spôsobu vyplatenia podielov členov na zisku a príspevkov do fondov,
  • ročná správa o činnosti družstva a o stave jeho majetku,
  • návrh na zvýšenie nedeliteľného fondu nad hodnotu stanovenú Obchodným zákonníkom,
  • návrh na vytvorenie ďalších zabezpečovacích fondov,
  • návrh na zrušenie družstva,
 5. v prípade potreby navrhnúť členskej schôdzi, aby rozhodla o použití nedeliteľného fondu a iných fondov družstva.

Článok 18

Ustanovenie do funkcie a funkčné obdobie predstavenstva

 • Prvých členov predstavenstva v počte 2 (dvoch) volí ustanovujúca členská schôdza, ktorá zároveň určí, ktorý z nich bude predsedom a ktorý podpredsedom. V budúcnosti členské schôdze volia členov predstavenstva a predstavenstvo určí, ktorý z nich bude predsedom a ktorý podpredsedom.
 • Funkčné obdobie členov predstavenstva je 5 (päť) rokov, toto však neskončí pred zasadaním členskej schôdze v roku, v ktorom končí funkčné obdobie členov predstavenstva a na programe ktorej je schválenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie. Členovia prvého predstavenstva po založení družstva sú volení len na obdobie: predseda 3 (troch) rokov a podpredseda 2 (dvoch) rokov. Členovia predstavenstva môžu byť zvolení opätovne.
 • Člen predstavenstva môže z funkcie odstúpiť, je však povinný oznámiť to členskej schôdzi. Jeho funkcia sa skončí dňom, keď odstúpenie prerokovala členská schôdza, ktorá musí prerokovať odstúpenie na svojom najbližšom zasadaní po tom, čo sa o odstúpení dozvedela, najdlhšie však do 3 (troch) mesiacov. Po márnom uplynutí tejto lehoty sa odstúpenie pokladá za prerokované.

 

 

C) KONTROLNÁ KOMISIA

 

Článok 19

Postavenie a pôsobnosť kontrolnej komisie

 

19.1      Kontrolná komisia je oprávnená kontrolovať všetku činnosť družstva a prerokúva sťažnosti jeho členov. Zodpovedá iba členskej schôdzi a je nezávislá od ostatných orgánov družstva. Kontrolná komisia má 3 (troch) členov.

19.2      Kontrolná komisia sa vyjadruje k účtovným závierkam, ktoré je družstvo povinné vyhotovovať podľa osobitného predpisu a k návrhu na rozdelenie zisku alebo k návrhu úhrady straty družstva. Na zistené nedostatky upozorňuje kontrolná komisia predstavenstvo a vyžaduje zaistenie nápravy. Kontrolná komisia je oprávnená vyžadovať si u predstavenstva akékoľvek informácie o hospodárení družstva.

Článok 20

Ustanovenie do funkcie a funkčné obdobie kontrolnej komisie

20.1      Prvých členov kontrolnej komisie volí ustanovujúca členská schôdza, ktorá zároveň určí, ktorý z nich bude predsedom a ktorý podpredsedom. V budúcnosti členské schôdze volia členov kontrolnej komisie a kontrolná komisia určí, ktorý z nich bude predsedom a ktorý podpredsedom.

  • Funkčné obdobie členov kontrolnej komisie je 5 (päť) rokov, toto však neskončí pred zasadaním členskej schôdze v roku, v ktorom končí funkčné obdobie členov kontrolnej komisie a na programe ktorej je schválenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie. Členovia prvej kontrolnej komisie po založení družstva sú volení len na obdobie: predseda 3 (troch) rokov, podpredseda 2 (dvoch) rokov a člen 1 (jeden) rok. Členovia kontrolnej komisie môžu byť zvolení opätovne.
 • Člen kontrolnej komisie môže z funkcie odstúpiť, je však povinný oznámiť to členskej schôdzi. Jeho funkcia sa skončí dňom, keď odstúpenie prerokovala členská schôdza, ktorá musí prerokovať odstúpenie na svojom najbližšom zasadaní po tom, čo sa o odstúpení dozvedela, najdlhšie však do 3 (troch) mesiacov. Po márnom uplynutí tejto lehoty sa odstúpenie pokladá za prerokované.

ČASŤ ŠTVRTÁ

KONANIE V MENE DRUŽSTVA

 

Článok 21

Spôsob konania predstavenstva

 

V mene družstva koná predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva samostatne, a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu družstva pripojí svoj podpis. Ak je však pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo, predpísaná písomná forma, je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva.

ČASŤ PIATA

HOSPODÁRENIE DRUŽSTVA

 

Článok 22

Účtovníctvo a účtovné záznamy družstva

 

22.1      Družstvo vedie účtovníctvo a účtovné záznamy v súlade s príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

22.2      Družstvo vedie zoznam údajov v súlade s príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a podľa týchto predpisov poskytuje údaje o svojej činnosti príslušných orgánom.

Článok 23

Spôsob použitia zisku a úhrady straty družstva

O použití zisku a úhrade strát družstva rozhodne na návrh predstavenstva členská schôdza pri prerokovaní ročnej účtovnej závierky.

Článok 24

Nedeliteľný fond

 

24.1      Družstvo je povinné pri svojom vzniku zriadiť nedeliteľný fond najmenej vo výške 10% (desať percent) zapisovaného základného imania. Tento fond družstvo dopĺňa najmenej o 10% (desať percent) ročného čistého zisku, a to až do doby, než výška nedeliteľného fondu dosiahne sumu rovnajúcu sa ½ (jednej polovici) zapisovaného základného imania.

24.2      Nedeliteľný fond sa nesmie použiť za trvania družstva na rozdelenie medzi členov. Nedeliteľný fond možno použiť v rozsahu, v ktorom sa podľa Obchodného zákonníka vytvára povinne, iba na hospodárske účely určené Stanovami družstva, na prekonanie nepriaznivého priebehu hospodárenia družstva alebo na krytie strát družstva, ak osobitný zákon neustanovuje inak. O použití nedeliteľného fondu rozhoduje členská schôdza na návrh predstavenstva.

ČASŤ ŠIESTA

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

Článok 25

Právne vzťahy družstva a rozhodovanie sporov

 

25.1      Všetky právne vzťahy týkajúce sa vzniku, zániku a akékoľvek iné právne vzťahy vyplývajúce z týchto Stanov, pracovnoprávne vzťahy a ďalšie vzťahy v rámci družstva sa riadia ustanoveniami právneho poriadku Slovenskej republiky.

25.2      Akékoľvek spory medzi členmi a družstvom, členmi navzájom alebo orgánmi družstva budú riešené mimosúdnou cestou. Ak spor nebude vyriešený mimosúdne, na preskúmanie a rozhodnutie sporu sú príslušné súdy Slovenskej republiky.

Článok 26

Neplatnosť

Ak sa akékoľvek ustanovenie týchto Stanov stane v dôsledku zmeny príslušných ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov neplatným, platnosť ostatných ustanovení týchto Stanov tým nie je dotknutá.

Článok 27

Doručovanie

27.1      Členovia družstva sa dohodli, že všetky písomnosti súvisiace s týmito Stanovami alebo s členským podielom musia byť odoslané:

 • družstvu ako doporučená zásielka na poštovú adresu sídla družstva podľa zápisu v obchodnom registri, prípadne elektronickými prostriedkami na e-mailovú adresu,
 • členovi družstva elektronickými prostriedkami na e-mailovú adresu uvedenú v zozname členov.

27.2      Akékoľvek oznámenie, pokyn, informácia alebo dokument, určený druhému účastníkovi dohody, bude považovaný za doručený:

 • pri odoslaní doporučenou zásielkou v okamihu prevzatia poštovej zásielky, resp. na tretí deň od odoslania,
 • pri doručovaní elektronickou poštou je na platné a účinné doručenie potrebné obdržanie spätného potvrdenia o doručení, inak uplynutie lehoty 24 (dvadsaťštyri) hodín od odoslania.