Scroll Top

Alternatívne investície a ich vývoj: minulosť, súčasnosť a budúcnosť

Alternatívne investície

Alternatívne investície sa vyvíjajú a formujú už dlhé desaťročia. Dnes sa vrátime v čase na úplný začiatok a pozrieme sa, ako sa toto odvetvie vyvinulo z jednej investície do železnice, na správu aktív v hodnote viac ako 10 biliónov dolárov. Pre svoje výhody sú alternatívne investície čím ďalej tým viac vyhľadávanejšie a odvetvie naďalej rastie bezprecedentným tempom. Aká budúcnosť ich teda čaká?

Skorá história alternatívnych investícií

Hoci „alternatívne aktíva“ sú relatívne moderným pojmom, investície do nich nie sú novým fenoménom. Niektoré z prvých príkladov investícií typu súkromného kapitálu možno vysledovať až do roku 1800. Už vtedy jednotlivci investovali do projektov počas priemyselnej revolúcie. Obmedzenia finančnej štruktúry bánk v tom čase spôsobili, že v súkromných investíciách vo veľkej miere dominovali nielen bohaté rodiny ale aj jednotlivci.

zdroj: preqin.com

Nárast alternatívnych investícií

Alternatívne investície vzrástli v 20. storočí, najmä po svetových vojnách, keď sa mnohé krajiny začali zotavovať a prestavovať. Počas tohto obdobia sa rizikový kapitál stal katalyzátorom úspechu na súkromných trhoch. Prispeli k tomu technológie, ktoré menia v čase prostredie mnohých odvetví. Aj samotné investície rizikového kapitálu do nového technologického rozvoja sa v 60. a začiatkom 70. rokoch rýchlo rozšírili. 

Po krachu akciového trhu v roku 1974 tiež poslúžili na oživenie odvetvia regulačné zmeny. Vláda USA predstavila the Employee Retirement Income Security Act (ERISA), ktorý umožňoval penzijným fondom investovať do „rizikovejších“ príležitostí. To umožnilo zefektívniť výnosy budúcich dôchodcov.

Znížila sa aj sadzba dane z kapitálových výnosov, aby sa pomohlo zotaveniu z krachu. Tento krok prispel k prílevu financií do investícií súkromného kapitálu. (pojem „súkromný kapitál“ nahradil „rizikový kapitál“ v 80. rokoch minulého storočia ako termín, ktorý zahŕňal všetky investície do súkromných majetkových cenných papierov) 

V 80-tych rokoch nasledoval boom v oblasti pákových odkupov a v portfóliách mainstreamových investorov sa začal objavovať private equity. Tým sa položili základy odvetvia, ktoré vidíme dnes.

Hedžové fondy tiež pochádzajú z polovice 20. storočia, keďže prvý hedžový fond údajne založil v New Yorku v roku 1949 Alfred Winslow Jones. Úspešne navrhol hedžový prístup k správe majetku. Ten sa snažil znížiť vystavenie portfólia rizikám zo straty kapitálu pri trhových pohyboch. A.W. Spoločnosť Jones & Co. zaviedla aj dva ďalšie charakteristické znaky hedžových fondov: požiadavku, aby manažéri osobne do takých fondov investovali a štruktúru odmeňovania, ktorá priznáva manažérovi 20 % ziskov z výkonnosti fondu

Dlhé roky bola Jonesova metóda známa len úzkej skupine investorov. V roku 1966 sa však v článku magazínu Fortune ukázalo, že Jones za posledných päť rokov výrazne prekonal najlepší podielový fond. S tým sa odvetvie hedžových fondov rozmohlo a začiatkom osemdesiatych rokov sa na trhu začalo objavovať mnoho nových variácií. 

Kde je dnes priemysel alternatívnych investícií a kam smeruje?

Odvetvie alternatívnych investícií v posledných rokoch naďalej rastie a je základom portfólia mnohých moderných investorov. Aktíva pod správou (alebo inak AUM- asset under management) sú na rekordných maximách a záujem investorov a správcov fondov o alternatívy sa neustále zvyšuje.

zdroj: preqin.com

Čo je AUM?

AUM predstavuje meradlo celkovej trhovej hodnoty všetkých alternatívnych investícií spravovaných v rámci odvetvia. AUM ukazuje, ako toto odvetvie rástlo za posledných 10 rokov: z 3,1 bilióna USD v roku 2008 na viac ako 10,2 bilióna USD v roku 2019. Tento rast bude pravdepodobne pokračovať a dokonca sa zrýchli: Predpoveď je, že do roku 2023 dosiahne AUM v priemysle rekordných 14 biliónov dolárov

Záujem o alternatívne investície sa zvyšuje

Úroveň očakávaného rastu v každej jednotlivej triede aktív sa výrazne líši. Pričom niektoré menšie alebo novšie triedy aktív (napr. súkromný dlh a prírodné zdroje) sú nastavené na oveľa prudší rast ako etablovanejšie trhy (napr. private equity a hedžové fondy). Keďže sa postupom času objavili novšie triedy aktív, predovšetkým ako odnože private equity, tieto trhy prilákali značný kapitál inštitucionálnych investorov.  

Kľúčovou hnacou silou rastu v tomto odvetví je zvýšený dopyt investorov. Alternatívne aktíva, ktoré už nie sú dostupné iba pre vybranú bohatú skupinu investorov, sa rozrástli tak, že predstavujú významnú časť mnohých portfólií inštitucionálnych investorov ale aj jednotlivcov.

Počet investorov, ktorí alokujú svoj kapitál do alternatív narastá každým rokom. Prieskum ukázal, že až 84 % investorov plánuje v nasledujúcich piatich rokoch zvýšiť objem kapitálu, ktorý investujú do alternatívnych aktív.

Rast odvetvia bude pravdepodobne pokračovať aj v budúcnosti. Ďalším kľúčovým motorom je expanzia rozvíjajúcich sa trhov. Ázia a Tichomorie, Stredný východ a Latinská Amerika – najmä juhovýchodná Ázia, Čína, India a Brazília – zohrávajú čoraz dôležitejšiu úlohu ako zdroj kapitálu od investorov preferujúcich alternatívy, ako aj ako ohnisko investičných príležitostí pre správcov fondov, ktorí chcú do alternatív investovať kapitál. 

Zhrnutie

Cesta a vývoj alternatívnych investícií sa v priebehu času mení a investičné príležitosti sú stále viac prístupnejšie širšej verejnosti. Dnes to nie sú už len bohatí, čo môžu využívať tieto príležitosti. Vznikajú nové odvetvia a možnosti investovania aj mimo tradičných trhov a navyše poskytujú násobne vyšší potenciálny výnos spoločne s lepšou ochranou kapitálu počas nepriaznivých trhových podmienok. Alternatívne investície sú dostupné moderným individuálnym investorom aj bez nutnosti alokovania stoviek tisíc eur. Investície na súkromných trhoch naberajú na sile ako nikdy predtým a zdá sa, že alternatívne investovanie čaká žiarivá a perspektívna budúcnosť.

Zanechať komentár